Main Menu Top Menu

Нормативни документи

Изпълнение бюджет второ тримесечие>>>

 Правилник за дейността на ПГ по туризъм “Александър Паскалев”>>>

Етичен кодекс>>>

План за квалификационната дейност>>>

Организация на учебния ден>>>

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи>>>

Училищен учебен план>>>

Стратегия за развитие на ПГ по туризъм “Александър Паскалев”>>>

Превенция на ранно напускане>>>

Мерки за повишаване качеството на ПО>>>

Седмична програма II срок>>>

Организация на учебния ден>>>

Училищен учебен план 8а клас>>>

Училищен учебен план 8б клас>>>

Училищен учебен план 8в клас>>>

Училищен учебен план 8г клас>>>

Училищен учебен план 8д клас>>>

Училищен учебен план 9б клас>>>

Училищен учебен план 9в клас>>>

Училищен учебен план СФО клас>>>

Училищен учебен план 8 клас>>>

Училищен учебен план 9 клас>>> 

Училищен учебен план 10 клас>>>

Училищен учебен план 11 клас>>> 

Училищен учебен план 12 клас>>>