Main Menu
Top Menu

ПРОЕКТ 2021-1-BG01-KA122-VET-000030770 „Ключови умения в нова среда ” по програма ЕРАЗЪМ+

Проектът “Ключови умения в нова среда” е подчинен на стратегическите насоки за развитие на ПГТ „Александър Паскалев“, Хасково. Основната му цел е осигуряване на качествено и адекватно на нуждите на бизнеса образование, с мотивирани ученици и креативни и амбициозни учители, прилагащи съвременни обучителни методи и подходи. С настоящия проект си поставяме следните конкретни цели:  Да подкрепим учениците, в придобиване на нови професионални умения, с оглед подобряване на личностното им развитие и пригодността им за заетост на пазара на труда;  Да усъвършенстваме езиковите компетенции чрез общуване в мултикултурна среда;  Да повишим мотивацията им за пълноценно участие в учебния процес, чрез използване на интерактивни методи за обучение; Да развием сътрудничеството с европейските ни партньори и развием чувство за европейско гражданство и идентичност. С реализиране целите на проекта постигаме по-добро качество на предлаганото в училище професионално образование и обучение, повишаваме шансовете за професионална реализация и пригодността за заетост на нашите възпитаници.

Проектът се реализира в рамките на 12 месеца, на два етапа, съвместно с организация Система Туризмо от Италия.  През първия етап, проведен в България, се извърши подбор и подготовка на ползвателите. При избора на участници са предоставени равни възможности за мъжете и жените. С цел повишаване степента на социална интеграция, в групата са включени 8 ученици в неравностойно положение. Проведе се езикова, културна и тематична подготовка на ползвателите. Участниците се запознаха с особеностите в манталитета и начина на общуване в страната-домакин, нормите на поведение на обществени места, културни и исторически забележителности. За ефективна работа в реална среда с учениците се проведе допълнително обучение по английски език с акцент върху професионалната терминология. През втория етап се реализира мобилността в Италия в рамките на две седмици от 26.06.2022 до 10.07.2022г. В групата са включени 15 ученици на възраст 16-18, изучаващи професия готвач и сервитьор.  Практиката се проведе по работна програма, съгласувана с партньора по темите подбрани с оглед надграждане на придобитите знания и умения и формиране на нови, ключови за професията, съобразно нуждите на пазара на труда. Партньорът осигури работни места, подходящи условия и наставници, които оказваха подкрепа на ползвателите и наблюдаваха изпълнението на ежедневните им задачи.

Реализирането на проекта доведе до формиране на нови професионални умения и личностни качества. Повиши мотивацията и стремежа на участниците към непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване. Подобри уменията им за общуване на чужд език и работа в екип в условията на чужда културна среда. Повиши възможностите им за професионална реализация. Придобитите компетенции са валидирани с документ Европас Мобилност и сертификат от работодател и приемащата организация.

Положителният опит се адаптира и интегрира в учебния процес. Училището разпространява резултатите от проекта и предоставя опита на други професионални гимназии и партньори от бизнеса. В дългосрочен план разпространението на проекта допринася за разширяване на международното сътрудничество, подобряване качеството на обучение в гимназията, развитие на взаимодействието с бизнеса и повишаване авторитета на училището. В резултат, гимназията се утвърждава като модерно, международно ориентирано училище, осигуряващо качество на предлаганото обучение.