През учебната 2021/2022 г.  78 ученика успешно приключиха допълнителна практика в реална работна среда на фирми-партньори. По време на практиката те придобиха нови знания и допълнителни умения по избраната професия. Учениците отработиха 240 часа като готвачи, сервитьори,  сладкари, хотелиери и аниматори. След приключване на практиката те получиха удостоверение за завършено практическо обучение и стипендия.

През учебната 2021/2022 г. Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ ще работи по  проект „Ученически практики – 2“ ,  Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

  1. Участие в проекта може да заявите чрез попълване на заявление /образец тук/.
  2. Практическите обучения се организират за ученици в дневна форма на обучение, които към датата на подписване на договор за практическо обучение по проекта имат навършени 16 г.
  3. За провеждане на ученическите практики се разработва програма за конкретно работно място за 240 часа. Продължителността на 1 час практика е 60 минути, на седмица могат да се провеждат до 35 часа и не повече от 7 часа в един ден практика за учениците навършили 16 г., (за учениците, навършили 18 г. до 8 часа)
  4. При успешно приключила практика на един практикуващ ученик ще се изплати стипендия,  в размер на 372 лв.
  5. След успешно завършена практика ученика получава удостоверение за завършено практическо обучение по проекта

Информация за проекта може да намерите на адрес: https://upraktiki.mon.bg/

——————————————– www.eufunds.bg ————————————–

Проект  BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.