Проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000132283 „Стъпка към по-добро бъдеще“, програма Еразъм+

Проектът “Стъпка към по-добро бъдеще ” е подчинен на стратегическите насоки за развитие на ПГТ „Александър Паскалев“. С реализирането му отговаряме на нуждите на участниците в мобилността от придобиване и надграждане на ключови, специфични за професията знания, личностни умения и езикови компетенции, необходими за справяне в динамична среда. Заедно с това повишаваме пригодността им за заетост, мотивацията за учене и професионална реализация. Проектът отговоря на стремежа на педагогическата колегия да подобрим качеството на професионалното образование и обучение в гимназията. Да развием международните контакти и поставим сътрудничеството с европейските ни партньори на по-високо ниво.

С настоящия проект си поставихме следните цели: Да подкрепим учениците в придобиване на нови професионални и социални умения, с оглед подобряване на личностното развитие и пригодността им за заетост на пазара на труда; Да усъвършенстваме езиковите компетенции чрез общуване в мултикултурна среда; Да повишим мотивацията им за пълноценно участие в учебния процес, чрез използване на иновативни методи за обучение; Да повишим професионалните знания и умения на преподавателите чрез споделяне на опит и добри практики; Да развием сътрудничеството с европейските ни партньори и развием чувство за европейско гражданство и идентичност.

Проектът се реализира на два етапа с организации Tribeka от Испания и Pessoa от Португалия. През първия етап, проведен в България се извърши подбор и предварителна подготовка на ползвателите.  Осигурихме справедливи и равни условия за участниците и предимство за ученици в неравностойно положение. Проведохме езикова, културна, тематична и екологична подготовка и допълнително обучение по английски език с акцент върху професионалната терминология. През втория етап реализирахме  мобилностите:  Мобилността в Малага на 15 ученици се осъществи в рамките на две седмици от ……… Практиката се проведе на реални работни места по съгласувана с партньора програма. Темите са подбрани с оглед надграждане на придобитите знания и умения и формиране на нови, ключови за професията. Осигурени бяха работни места, подходящи условия и наставници, които оказваха подкрепа на ползвателите и наблюдаваха изпълнението на ежедневните им задачи. Мобилността в Лисабон на 8 учители се проведе в периода 22 -30.10.2024г.  по изготвена съвместно с партньора програма. Дейностите  включваха професионални посещения и работни срещи за обмен и споделяне на добри практики с колеги, представители на ресторантьорския и хотелиерски бизнес.

Реализирането на проекта доведе до формиране на нови професионални умения и личностни качества. Повиши мотивацията и стремежа към професионално и личностно усъвършенстване. Подобри уменията за общуване на чужд език и работата в екип. Повиши квалификацията и възможностите за професионална реализация. Придобитите компетенции са валидирани с документ Европас Мобилност и сертификат. Положителният опит се адаптира и интегрира в учебния процес. Училището разпространява резултатите от проекта и предоставя опита на други професионални гимназии и партньори от бизнеса. В дългосрочен план реализирането на проекта допринася за разширяване на международното сътрудничество, подобряване качеството на обучение в гимназията, развитие на взаимодействието с бизнеса и повишаване авторитета на гимназията. В резултат ПГТ се утвърждава като модерно, международно ориентирано училище, осигуряващо качество на предлаганото обучение.