Main Menu
Top Menu

Специалност: Съдебна администрация

/с разширено изучаване на Английски език – 12 часа седмично/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ.“

Курсът на обучение дава знания и формира умения в сферата на съдебната администрация:

 • разширено изучаване на английски език и втори чужд /немски или руски по избор/
 • познания по общи деловодни техники
 • съвременни офис процедури
 • работа със стандартно офис оборудване
 • компютърна грамотност – MS Office (Word, Еxcel)
 • отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация
 • комуникативност, организираност, умение за работа в екип, лоялност
 • практики в компютърните кабинети на гимназията, както и  в реална работна среда в Окръжен съд, кантори на адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители и др.

Реализация

Обучението подготвя специалисти, които се реализират като:

 • Административен секретар /Съдебен секретар
 • Съдебен деловодител
 • Съдебен секретар-протоколист
 • Съдебен статистик
 • Съдебен архивар
 • Човешки ресурси
 • Служител по сигурността на информацията.

Учебен план: разгледай тук>>>

Специалност „СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ е нова и  перспективна специалност. Съдебните служители са лицето на Темида. Те подпомагат осъществяването на  правораздавателния процес и обслужването на гражданите в съдебната система. За да изпълняват ефективно служебните си задължения, те трябва да притежават необходимите знания, умения и компетентности.

 Гимназията по туризъм е с утвърден имидж в обучението на ученици в тази сфера, тъй като подготвя специалисти в областта на бизнес администрацията. Наши възпитаници работят в съда, кантори на адвокати, нотариуси, както и в органи на съдебната власт. С Окръжен съд град Хасково си сътрудничим при осъществяване на образователната програма „Отворени съдилища и прокуратури“, организирана от МОН и Висшия съдебен съвет.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: български език и литература, математика, чужд език и информационни технологии.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се сформира като сбор от следните елементи:

1.Утроеният брой точки, получени на теста по български език и литература на Националното външно оценяване.

2.Брой точки от теста по математика на НВО.

3.Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

4.Оценката по Компютърно моделиране от свидетелството за основно образование, превърната в точки.

СКАЛА В ТОЧКИ:

 • Отличен 6 се приравнява на 50 точки.
 • Много добър 5 се приравнява на 39 точки.
 • Добър 4 се приравнява на 26 точки.
 • Среден 3 се приравнява на 15 точки.

МАКСИМАЛЕН БАЛ – 300 точки.