Main Menu
Top Menu

Прием за учебната 2020/2021 година

Специалност

Съдебна администрация

Професия: Съдебен служител

/с разширено изучаване на Английски език – 12 часа седмично/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ.“

Специалност

Рекламна графика

Професия: Дизайнер

/с разширено изучаване на чужд език – 12 часа седмично/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават –III степен на професионална квалификация по професията „ДИЗАЙНЕР “.

Специалност

Кетъринг

Професия: Ресторантьор

/с разширено изучаване на английски език /

Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават –III степен на професионална квалификация по професията „РЕСТОРАНТЪОР“.

Специалност

Организация на хотелиерството

Професия: Хотелиер

/с разширено изучаване на английски език /

Срок на обучение – 5 години. Завършилите получават III степен на професионална квалификация по професията „ХОТЕЛИЕР“.

Специалност

Производство на кулинарни изделия и напитки

Професия: Готвач

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „ГОТВАЧ“.

Специалност

Производство на сладкарски изделия

Професия: Хлебар-сладкар

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „ХЛЕБАР-СЛАДКАР“.

Специалност

Производство на хляб и хлебни изделия – дуална форма на обучение

Професия: Хлебар-сладкар

/без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/

Срок на обучение – 5 години. Учениците получават II степен на професионална квалификация по професията „ХЛЕБАР-СЛАДКАР“.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г.

Провеждане на тестове по:
Български език и литература11 юни 2021 г.
Математика 14 юни 2021 г
Издаване на свидетелството за завършено основно образованиедо 02 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема 05 – 07 юли 2021 г.
Необходими документи:

Заявление за класиране по образец, желанията се посочват по низходящ ред;
Медицинско удостоверение;
Свидетелството за завършено основно образование;
Служебна бележка с оценките от изпитите.
Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране до 13 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие в II етапдо 16 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите  на II етапдо 20 юли 2021 г.
вкл.
Записване на приетите на II етапдо 22 юли 2021 г. вкл.
Обявяване броя на незаетите места II етап23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в III етап26 – 27 юли 2021 г.
вкл.
Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етапдо 2 август 2021 г.
Необходими документи:

Заявление за класиране по образец
Медицинско удостоверение от личен лекар
Оригинал и ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование

График на дейностите по приемане на ученици в ПГ по туризъм „Александър Паскалев“

Етап на класиранеЗаписванеРаботно време и място
І етап11.07. - 16.07
Записване на приетите ученици на І етап на класиране или подаване на заявления за ІІ етап
8:00 – 17:00 часа
стая №6
ІI етап18.07 - 22.078:00 – 17:00 часа
стая №6
IIІ етап29.07 - 31.078:00 – 17:00 часа
стая №6
След ІІІ етапдо 10.098:30 – 16:30 часа
канцелария
Адрес:          Хасково, ул.“Добруджа“ 79;          Тел: 038 62 22 97