В Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“- гр. Хасково  през втори срок на 2018/2019 учебна година стартира  проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Бяха сформирани 5 групи за допълнителни обучения, които обхванаха 40 ученици.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Работата по проекта в гимназията продължи и през изминалата учебна 2019/2020 година със 7 групи за допълнителни обучения за преодоляване на затрудненията, както  и 1 група за занимания, развиващи интересите им. Броят на обхванатите ученици беше 57, които получиха 263 удостоверения за преминатите допълнителни часове.

За настоящата учебна 2020 / 2021година са сформирани следните групи за допълнителни обучения:

  1. БЕЛ  8 клас – ръководител – Йорданка Борисова
  2. БЕЛ 9 клас – ръководител – Антония Козарева
  3. БЕЛ 10клас – ръководител – Теодора Тодорова
  4. Матемтика 8 клас – ръководител – Пламена Колязова
  5. Математика 10 клас– ръководител – Таня Денишева
  6. Математика 10клас – ръководител – Магдалена Райчева
  7. Английски език 8а клас – ръководител – Бояна Боянова
  8. Английски език 8б клас – ръководител – Ива Казакова
  9. Английски език 8в клас – ръководител – Живка Чакалова

Група за занимания по интереси:

  1.   “Декорация на хлебни и сладкарски изделия”– ръководител – Ваня Михова