Main Menu
Top Menu

Самостоятелна форма

През учебната 2022/2023 в ПГТ „Александър Паскалев“ има 20 ученици в самостоятелна форма на обучение.

Учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, се подготвят и явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план след подадено заявление не по-късно от 20 дни преди началото на изпитните сесии.

Организирането и провеждането на изпити на ученици в самостоятелна форма се определят в заповед на директора на училището. Изпитните сесии за учебната 2022/2023 година са както следва:

Ред и организация за провеждане на изпити по Наредба № 11 от 11.19.2116 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците от 9, 10, 11 и 12 клас в самостоятелна форма на обучение I– ва  редовна изпитна сесия месец ноември за  учебната 2022/2023 г., както следва:

Дата, начален час, място на провеждане Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължител-ност/
08.11.2022г.  8:30 ч. Стая 11 1.Технология на хотелиерското обслужване – 9 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
08.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 2.Технология на хотелиерското обслужване – 10 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
08.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 3.Технология на хотелиерското обслужване – 11 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
08.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 4.Технология на хотелиерското обслужване – 12 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
08.11.2022г.  8:30 ч. Стая 11 5.Микробиология – 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3астр. часа
08.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 6.Микробиология – 11 клас – ПСИ писмен – до 3астр. часа
08.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 7.Организация и отчетност на дейностите в кетъринга –12 клас – Кетъринг  писмен – до 3 астр. часа
08.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 8.Рисуване – 10 клас – Рекламна графика Практически – до 5 астр.часа
08.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 9.Туристическа анимация – 12 клас писмен – до 3 астр. часа
09.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 10.Гостоприемство в туристическата индустрия – 9 клас – ОХ писмен – до 3астр. часа
09.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 11.Гостоприемство в туристическата индустрия – 10 клас писмен – до 3астр. часа
09.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 12.Гостоприемство в туристическата индустрия – 12 клас писмен – до 3астр. часа
09.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 13.Технологично обзавеждане на специалността – 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3астр. часа
09.11.2022г.  8:30 ч. Стая 11 14.Технологично обзавеждане на специалността – 11 клас – ПСИ писмен – до 3астр. часа
09.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 15.Технологично обзавеждане на специалността – 12 клас – ПХХСИ писмен – до 3астр. часа
09.11.2022г.  8:30 ч. Стая 11 16.Специализиран софтуер – 11 клас – Кетъринг практически –до 5 астр. часа
09.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 17.Специализиран софтуер – 11 клас – ОХ практически –до 5 астр. часа
09.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 18.Рекламна графика – 10 клас писмен – до 3 астр. часа
10.11.2022г. 8:30 ч. Физк.сал. 19.Физическо възпитание и спорт – 9 клас практически – до   5 астр. часа  
10.11.2022г. 8:30 ч. Физк.сал 20.Физическо възпитание и спорт – 10 клас практически – до   5 астр. часа  
10.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 21.Приложна декорация – 11 клас –  ПХХСИ писмен – до 3астр. часа
10.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 22.Приложна декорация – 11 клас –  ПСИ   писмен – до 3астр. часа
10.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 23.РПП – Чужд език по професията – англ. ез. – 11 клас –  Кетър. 3 астр.часа, от които до 30 минути – за устната част
10.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 24.РПП – Чужд език по професията –англ. ез.–11 клас– ОХ 3 астр.часа, от които до 30 минути – за устната част
10.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 25.Организация и технология на кетърингово събитие – 12 клас – Кетъринг писмен – до 3астр. часа
10.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 26.РПП –  Чужд език  по професията – английски език  – 12  клас  – ОХ 3 астр.часа, от които до 30 минути – за устната част
10.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 27.Транспорт и туристическа  агентска дейност – 12 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
11.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 28.Музика – 9 клас три астрономически часа, от които до 60 минути – за писмената част
11.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 29.Музика – 10 клас три астрономически часа, от които до 60 минути – за писмената част
11.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 30.Технология на специалността – 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3 астр. часа
11.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 31.Технология на специалността – 11 клас – ПСИ писмен – до 3 астр. часа
11.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 32.Технология на специалността – 12 клас – ПСИ писмен – до 3 астр. часа
11.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 33.Организация и реализиция на кетърингово събитие – 11 клас – Кетъринг писмен – до 3 астр. часа
11.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 34.Организация и функциониране на „Сектор храни и напитки“ – 11 клас – ОХ писмен – до 3астр. часа
11.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 35.Маркетинг в туризма – 12 клас писмен – до 3астр. часа
11.11.2022г.  12:00ч. Каб.серв. 36.УП – Сомелиерство и барманство – 12 клас – Кетъринг практически – до   5 астр. часа
14.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 37.Химия и опазване на околната среда –9 клас писмен – до 3 астр. часа
14.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 38.Химия и опазване на околната среда –10 клас писмен – до 3 астр. часа
14.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 39.Суровини и материали за производство на ХХСИ – 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3астр. часа
14.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 40.Суровини и материали за производство на ХХСИ – 11 клас – ПСИ писмен – до 3астр. часа
14.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 41.Кулинарни изделия и напитки за кетъринг – 11 клас – Кетъринг писмен – до 3 астр. часа
14.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 42. Чужд език  по професията – английски език  – 12  клас  –  Кетъринг   3 астр.часа, от които до 30 минути – за устната част
14.11.2022г.  8:30 ч. Стая 11 43. Чужд език  по професията – английски език  – 12  клас  – ОХ 3 астр.часа, от които до 30 минути – за устната част
14.11.2022г.  8:30 ч. Стая 11 44. Чужд език  по професията – английски език  – 12  клас  – ПСИ 3 астр.часа, от които до 30 минути – за устната част
14.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 45. Екскурзоводско обслужване  – 12 клас писмен – до 3астр. часа
15.11.2022г. 10:00 ч. Каб.1 46.УП – Технология на хотелиерското обслужване – 9 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
15.11.2022г. 10:00 ч. Каб.1 47.УП – Технология на хотелиерското обслужване – 10 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
15.11.2022г. 10:00 ч. Каб.1 48.УП – Технология на хотелиерското обслужване – 11 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
15.11.2022г.  10:00 ч. Каб.1 49.УП – Технология на хотелиерското обслужване – 12 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
15.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 50.Процеси и апарати в ХВП – 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3 астр. часа
15.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 51.Процеси и апарати в ХВП – 11 клас – ПСИ писмен – до 3 астр. часа
15.11.2022г.  12:00 ч. Каб.серв. 52.УП – Организация и технология на кетърингови събития –  11 клас – Кетъринг практически – до   5 астр. часа  
15.11.2022г.  8:00 Раб.1 53.РПП –УП  – Кулинарни техники и технологии в кетъринга –  12 клас – Кетъринг практически – до   5 астр. часа  
15.11.2022г.  8:30 ч. Стая 11 54.РПП – Рекламна графика – 10 клас – Рекл. графика писмен – до 3 астр. часа
15.11.2022г. 10:00 ч. Каб.1 55.УП – Екскурзоводско обсл. – 12 клас практически – до   5 астр. часа
15.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 56.РПП – Технология на специалността – 12 клас – ПСИ   писмен – до 3 астр. часа
16.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 57.РПП – Отчетност и работа с документи – 9 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
16.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 58.Икономика – 10 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
16.11.2022г. 12:30ч. Раб.2 59.РПП – УП – Кулинарни изд. и напитки за кетъринг – 11 клас – Кетъринг писмен – до 3  астр. Часа,  устен до 30 мин.
16.11.2022г.  12:00ч. Каб.серв. 60.УП – Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“ – 11 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
16.11.2022г.  11:00ч. Сладк.раб 61.РПП – УП по специалността – 11 клас – ПХХСИ практически – до   5 астр. часа  
16.11.2022г. 11:00ч. Сладк.раб 62.РПП – УП по специалността – 11 клас – ПСИ практически – до   5 астр. часа  
16.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 63.Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“ – 11 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
16.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 64.Туристическа, туроператорска и агентска дейност – 12 клас – ОХ писмен – до 3астр. часа
16.11.2022г. 12:30ч. Раб.2 65.УП  – Кулинарни техники и технологии в кетъринга –  12 клас – Кетъринг практически – до   5 астр. часа  
16.11.2022г. 10:00ч. Каб.7 66.РПП – УП – Транспорт и тур. агент. дейност – 12 клас –  Екск. Обсл. практически – до   5 астр. часа  
16.11.2022г.  11:00ч. Сладк.раб 67.УП – Худ. оформяне и моделиране на сл.изд. – 12 клас -ПСИ практически – до   5 астр. часа  
17.11.2022г.  12:45ч. Каб.7 68.РПП – УП – Технология на хотелиерското обслужване и англ. ез. – 9 клас практически – до   5 астр. часа  
17.11.2022г. 12:45ч. Каб.7 69.Производствена практика – 10 клас – Рекламна графика практически – до   5 астр. часа  
17.11.2022г. 12:45ч. Каб.7 70.Производствена практика – 10 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
17.11.2022г.  10:00ч. Раб.2 71.Производствена практика – 11 клас – Кетъринг практически – до   5 астр. часа  
17.11.2022г.  8:30ч. Сладк.раб. 72.Производствена практика – 11 клас – ПХХСИ практически – до   5 астр. часа  
17.11.2022г. 12:45ч. Каб.7 73.Производствена практика – 11 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
17.11.2022г. 8:30ч. Сладк.раб. 72.Производствена практика – 11 клас – ПСИ практически – до   5 астр. часа  
17.11.2022г. 10:00ч. Раб.2 74.Производствена практика – 12 клас – Кетъринг практически – до   5 астр. часа
17.11.2022г. 12:45ч. Каб.7 75.Производствена практика – 12 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
17.11.2022г. 12:45ч. Каб.7 76.Производствена практика – 12 клас – Ексурзоводско обсл. практически – до   5 астр. часа  
17.11.2022г. 8:30ч. Сладк.раб. 77.Производствена практика – 12 клас – ПСИ практически – до   5 астр. часа  
18.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 78.Здравословни и безоп. усл. на труд – 9 клас – ОХ писмен – до 3 астр. часа
18.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 79.Изобразително изкуство – 10 клас три астрономически часа, от които до 60 минути- за писмената част
18.11.2022г.  8:30ч. сладк.раб. 80.УП по специалността – 11 клас – ПХХСИ практически – до   5 астр. часа  
18.11.2022г. 8:30ч. сладк.раб. 81.УП по специалността – 11 клас – ПСИ практически – до   5 астр. часа  
18.11.2022г. 8:30ч. сладк.раб. 82.УП по специалността – 12 клас – ПСИ   практически – до   5 астр. часа  
18.11.2022г. 8:30ч. раб. 2 83.УП – Кулин. изд. и напитки за кетъринг – 11 клас – Кетъринг   практически – до   5 астр. часа  
18.11.2022г.  13:30ч. Каб.1 84.УП  – Туристическа, туроператорска и агент. дейност –  12 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
18.11.2022г. 13:30ч. Каб.1 85.УП – Организация и отчетност на дейностите в кетъринга – 12 клас – Кетъринг практически – до   5 астр. часа
18.11.2022г. 13:30ч. Каб.1 86.УП – Тур. анимация – 12 клас практически – до   5 астр. часа
21.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 87.Биология и здравно образование – 9клас писмен – до 3 астр. часа
21.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 88.Безопасност и долекарска помощ в туризма – 10 клас – ОХ писмен – до 3астр. часа
21.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 89.Безопасност и долекарска помощ в туризма – 11 клас – ОХ писмен – до 3астр. часа
21.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 90.Хигиена на храните и хранително законодателство – 11 клас – ПХХСИ писмен – до 3 астр. часа
21.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 91.Хигиена на храните и хранително законодателство – 11 клас – ПСИ писмен – до 3 астр. часа
21.11.2022г. 8:30 ч. Стая 11 92.Мениджмънт в туризма – 12 клас – ОХ писмен – до 3астр. часа
21.11.2022г. 9:30 ч. Каб.1 93.РПП – УП – Рекламна графика – 10 клас – Рекламна графика практически – до   5 астр. часа  
22.11.2022г. 10:00 ч. Каб.7 94.РПП – УП – Технол. на хотел. обсл.– 10 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
22.11.2022г. 10:00 ч. Каб.7 95.РПП – УП – Технол. на хотел. Обсл.– 11 клас – ОХ практически – до   5 астр. часа  
22.11.2022г. 10:00 ч. Каб.1 96.УП – Рекламна графика – 10 клас – Рекламна графика практически – до   5 астр. часа  

Ученик се отписва от училището, когато се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

Конспекти:

Конспекти:

Български език и литература

Математика

Физика

Химия

Биология

География

История

Философия

Английски език

Немски език

Руски език

Чужд език по професията

Музика

Информационните технологии

Гражданско образование

Изобразително изкуство