РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Професионална гимназия по туризъм ” Александър Паскалев” цели да се утвърди като иновативно училище. С проекта Smart Teacher, гимназията заявява своето желание за промяна, усъвършенстване и развитие чрез повишаване квалификацията на своите педагози; стремежа си за развитие в положителна технологична посока и старанието да включи всички участници в образователния процес. Динамиката на времето, в което живеем, бързото развитие на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в XXI век, свободата и лесният достъп до огромни масиви от информация предполагат усвояването на разнообразни умения, но преди всичко обуславят нуждата от високо ниво на информационна грамотност в обществото. Интегрирането на ИКТ в образованието от обучени преподаватели повишава интереса на учениците при формиране на знания, умения и компетенции.

Технологиите предоставят възможност за достъп до ресурси по възможно най-улеснения за съвременния човек начин, което превръща информационната грамотност в базова дигитална компетентност. Настоящият проект се базира на необходимостта от използване на съвременни ИКТ в образованието, знания за най-използваните програми и приложения и професионализъм.

Проектът кореспондира с основната цел на Стратегията за развитие на гимназията за издигане и утвърждаване престижа на училището чрез повишаване качеството на учебно-възпитателната работа, повишаване квалификацията на учителите и осигуряване на условия за личностно израстване на учениците.

С настоящия проект се цели придобиване на специфични професионални знания, умения и опит за прилагане на интерактивни методи и средства в обучението; високо ниво на увереност и конкурентоспособност не само у участниците в проекта, но и у останалите учители;  постигане на по-увлекателно изложение на учебния материал, визуализация и разнообразие в учебния процес, които да стимулират практическото приложение на знанията на учениците и провокират мотивация за по-високи резултати.

Дейностите от обучението припокриват целите на нашата организация в областта на: по-качествен процес на обучение в гимназиален етап; повишаване на мотивацията, както у учениците, така и у преподавателите; усъвършенстване, растеж и професионализъм в сферата на образованието; превръщане на обучението в привлекателен, общодостъпен и съвременен процес; подготвяне на знаещи, уверени и можещи ученици, които да прилагат знанията и уменията си в реална среда.

Основните дейности, които осъществихме в рамките на проекта са подготовка, реализиране на мобилността и последващи дейности.

Структурирания курс “Да се възползваме от новите технологии, приложения и социални медии в класната стая” с организация IFOM, Италия се проведе в Палермо от 18 до 24 август 2019 г.  Участие в него взеха двама учители и педагогическият съветник, предварително избрани от педагогическия съвет на ПГТ. Участниците получиха знания и умения за работа с разнообразни интерактивни техники и технологии и използване на социалните медии в образователния процес. Организацията домакин и нашето училище валидираха придобитите компетенции с документ Европас Мобилност. След приключване на мобилността участниците споделиха своя опит с колеги; реализираха обучение на педагогическия персонал за работа с уеб приложения и най-разпространените социално медии в класната стая; проведоха открити уроци в присъствието на учители, експерти от РУО и колеги от други училища; изготвиха уеб сайт на проекта, разработиха електронни уроци, тестове, анкети, образователни игри, проектни задания, достъпни за всички в интернет пространството. Екипът на проекта извърши оценка на дейностите  и съвместно с участниците  разпространи резултатите.

В резултат на участието си в обучение в международна среда, участниците повишиха своята квалификация и компетенции в професионален и личностен аспект. Придобиха знания за нови подходи в обучението, които предизвикват интерес и любознателност. Повишената мотивацията на подрастващите за участие в учебния процес води до по-добри резултати. Учениците преоткриват смарт устройствата като средство за учене и подбор на полезна информация. Най-масовите приложения за комуникация се превръщат в ефективна платформа за обучение, а училището в привлекателно и интересно място. В резултат от провокирания интерес на учениците и повишена мотивация за учене, родителите повишават доверието си към училището и преподавателите, оказват по-голяма подкрепа в учебно-възпитателния процес. Преподавателите, които не участват пряко в проекта, са запознати подробно с всичко, което е заложено като дейности и резултати. Така обхватът на действие е максимално разширен и въздействието много по-силно върху всички. В дългосрочен план реализирането на проект “Смарт Учител” ще допринесе за разширяване на международното сътрудничество, подобряване качеството на обучение в гимназията и повишаване на авторитета на училището като образец за високи знания и професионализъм.

Smart teacher – презентация

Smart teacher – видео към проекта