Професионална гимназия по туризъм “Александър Паскалев” започна работа по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Към настоящата учебна 2022/2023 учебна година е сформирана една група по проекта: “3D моделиране и уеб програмиране ” с 16 ученици.
 Клуба има за цел да се повишат дигиталните умения на участниците, под формата на 70 допълнителни часа с ръководител Станимир Велев. Те ще придобият знания и умения, които ще могат да използват при създаването и отпечатването на 3D модели и създаване на уеб сайтове.