В националния онлайн семинар на тема “Съвременни възможности за развитие чрез eTwinning за учители от професионални гимназии”, организиран от Център за развитие на човешките ресурси в периода 18.03.-20.03.2021г., участие взе г-жа Гаджева, заместник-директор в Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково.  Тя сподели добри практики за работа по проекти в професионална гимназия.

Заради темата на еTwinning за 2021 година „Медийна грамотност и дезинформация“  акцент в презентацията на г-жа Гаджева бе поставен върху проекта «Дигиталната медийна грамотност, изкуственият интелект и кариерното развитие на младите хора в наши дни /DigiAI/», по който гимназията работи вече 18 месеца. Той е съфинансиран по Програма Еразъм+, Ключова дейност 202 – Стратегически партньорства за професионално образование и обучение с партньори от България, Чехия, Литва и Турция.

Проектът DigiAI е предназначен за кариерни консултанти, педагогически съветници, учители по професионална подготовка и работещи в различни младежки информационни и кариерни центрове. Неговата главна цел е да се разработят за целевата група ресурси за специфично обучение в сферата на дигиталните компетенции като дигитална медийна грамотност, критично мислене и изкуствен интелект (ИИ), които да бъдат използвани в процеса на професионално ориентиране и в много други области. Така целевата група ще повиши капацитета си за предоставяне на качествено и адекватно обучение и съвети на ученици и студенти в тяхното кариерно развитие, а също и ще повиши уменията си за използване на пълния потенциал на новите технологии.

Създадените обучителни модули, видеа, презентации, тестове за самооценка и уъркшопове са качени в Система за управление на знанията (LMS), която може да се използва за различни видове обучение, включително самообучение, организиран курс с учител и др. на 5 езика – български, английски, чешки, литовски и турски. Предоставена е  Компетентностна рамка за оценяване на постиженията, използвайки ECVET точки (единица резултат от учене), които дават информация за относителната тежест на придобитото от учене и допринасят за разбирането за  дадена квалификация.

Разработено е съдържание по следните теми:

1.Нови тенденции в дигиталната медийна грамотност;

2.Изкуственият интелект и структурата на предоставената информация;

3.Въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда;

4.Фалшивите новини, критическото мислене и оценка на информацията за кариерното развитие;

5.Умение за поръчка на стоки или услуги по интернет;

6.Насилието на информацията и дигиталното благополучие;

7.Кариерното консултиране и изкуствения интелект по време на кризи и пандемии.

Всички материали са качени на страницата на проекта www.digiai.eu и могат да бъдат ползвани безплатно.

Проведено е съвместно обучение на представители на 6-те организации-партньори по проекта как ефективно да използват създадените ресурси и новите технологии в учебния процес и работата си и да повишат дигиталната си медийна грамотност.  

          Предстои семинар през април в Хасково с кариерни консултанти и педагогически съветници, на който ще бъдат представени създадените продукти по проекта DigiAI.