Main Menu
Top Menu

Специалност: Рекламна графика

Професия: Дизайнер

с разширено изучаване на Английски език

Балът се образува от:

 • Утроеният резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ;
 • Брой точки от теста по Математика;
 • Оценките по Изобразително изкуство и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала за оценяване в точки.

Учениците придобиват знания по:

 • Английски език и втори чужд език по избор;
 • Компютърна графика;
 • Рекламна графика;
 • Предпечатна подготовка;
 • Живопис;
 • История на изкуството.

Учениците трябва да умеят:

 • Да използват системен, приложен и специализиран софтуер за моделиране и видеолизиране: PhotoShop, CorelDraw, InDesign, Adobe Illustrator, Flash, HTML, 3D Max;
 • Да използват програмен инструментариум за разработване на проекти по задание на клиента;
 • Да построяват композиции с форми от различни категории;
 • Да създават интернет страници, мултимедийни проекти и рекламни продукти.

Възможности за реализация:

 • Графичен дизайнер;
 • Илюстратор;
 • Художник – търговска реклама;
 • Сценичен декоратор;
 • Художник надписи и др.
 Специалността предлага задълбочена подготовка за придобиване на знания и дигитални умения за управление на маркетинговите процеси, продажбите и рекламата в различни сфери на националното и световно стопанство, с  акцент при обучението в областта на туризма, ресторантьорството и търговията.

       Курсът на обучение дава знания и формира умения за:

·       разработване и прилагане на графичния дизайн в рекламата;

·       значението на графичното изображение за успешните продажби;

·       изграждане на уебсайтове, специализирани блогове и страници в социалните мрежи с професионален дизайн.

·       разработване и налагане на корпоративен брандинг и трендове;

·       визуална комуникация и успешни послания.

Обучението включва интензивно изучаване на английски език /18 часа седмично/. Изучаване на втори чужд език по избор, работа с PhotoShop, CorelDraw, InDesign, Adobe Illustrator, HTML, CSS, 3D Max.

Завършилите могат да се реализират като специалисти в областта на маркетинга и рекламата както в туризма, ресторантьорството и търговията, така и в други развиващи се сектори на стопанството.