Main Menu
Top Menu

Специалност: Организация на хотелиерството

Професия: Хотелиер

с разширено изучаване на  английски език 

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от получения брой точки от теста по БЕЛ.
 • Резултатът от получения брой точки от теста по Математика.
 • Оценките по Чужд език и Информационни технологии, изучавани в 7 клас, превърнати по скала за оценяване в точки

Учениците ще придобият знания по:

 • организация на дейността в хотела;
 • изкуство за водене на преговори и осъществяване на професионални контакти с гостите на чужд език;
 • маркетинг и реклама, икономика и мениджмънт в хотелиерството;
 • прилагане на иновациите в туризма и технологията на хотелиерското обслужване;
 • работа с програмни продукти и познания за правната уредба в туризма. 

Възможности за реализация
Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности:

 • управител на хотел;
 • управител пансион;
 • управител мотел;
 • управител къща за гости;
 • управител къмпинг;
 • ръководител отдел в  хотел;
 • администратор в хотел.