ПГ по туризъм “Александър Паскалев“ е партньор по проект „Дигиталната медийна грамотност, изкуствения интелект и кариерното развитие на младежите в наши дни (DigiAI)“ по KA202 – Стратегически партньорства за професионално образование и обучение на Програма ERASMUS +. Целта на проекта е да се създадат обучителни модули и видеа, свързани с дигиталната медийна грамотност, които са предназначени за педагогически съветници и кариерни консултанти.  Тези материали ще бъдат качени на LMS платформа, където ще бъдат включени и най-новите инструменти в дигиталната сфера – реагиращи интерфейси, многоезични функции, взаимодействие и съвместимост с мобилни устройства. Ще бъде проведено обучение на специалисти, чиито знания ще бъдат валидирани чрез компетентностна рамка /EQF и ECVET/, също създадена от 6-те партньори по проекта.

Проектът е с продължителност 18 месеца.