Main Menu Top Menu

Специалност: Организация на хотелиерството

Професия: Ресторантьор

с разширено изучаване на  английски език 

Балообразуване:

  • Утроеният резултат от полученият брой точки от теста по БЕЛ.
  • Резултата от получения брой точки от теста по Математика.
  • Оценките по Чужд език и Информационни технологии изучавани в 7 клас, превърнати по скала за оценяване в точки

Учениците ще придобият знания по:

  • организация на дейността в хотела;
  • изкуство за водене на преговори и осъществяване на професионални контакти с гостите на чужд език;
  • маркетинг и реклама, икономика и мениджмънт в хотелиерството;
  • прилагане на иновациите в туризма и технологията на хотелиерското обслужване;
  • работа с програмни продукти и познания за правната уредба в туризма. 

Възможности за реализация
Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности: управител на хотел; управител пансион; управител мотел; управител къща за гости; управител къмпинг; ръководител отдел в  хотел; администратор в хотел.