Main Menu
Top Menu

Ученически съвет

Ученическият съвет (УС) е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот. УС събира и популяризира мненията и идеите на учениците от гимназията. Основната му цел е да осъществява комуникация между учениците и останалите организации в училище: Училищното настоятелство, Ръководството на училището и Педагогическия съвет.

Състав: Всяка паралелка в гимназията си избира в началото на всяка учебна година Съвет на класа, състоящ се от отговорник и двама негови заместници. Отговорникът на класа представлява паралелката в Ученическия съвет. В началото на всяка учебна година се провежда заседание, на което се избира председател на УС.

Принципи: демократичност, толерантност, инициативност и отговорност.

Задачи:

  • Съблюдаване за изпълнението на правата и задълженията на учениците в съответствие с Правилника за вътрешен ред в ПГ по туризъм;
  • Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания и празници (Патронен празник, Коледно парти и др.);
  • Представяне на гимназията пред други институции;
  • Събиране на средства за нуждаещи се ученици (сираци, полусираци и др.).