Проект:  “Успешни заедно”, финансиран от ЦОИДУЕМ

Дата: 01.10.2021- 30.06.2022

Интернет сайт на проекта

Кратко описание:  Проектът е насочен към обхващане и задържане на ученици от малцинствен произход. Дейностите целят изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм, толерантност и взаимопомощ. Отделено е специално място на благотворителните акции и добрия пример, които помагат за изграждането на учениците в отговорни личности и граждани. Участниците в проекта се запознават с произхода на различните етноси, живеещи на територията на България. Реализира се среща с гост-лектор от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ на тема: “Образованието – ценност и ключ към бъдещи успехи”. В няколко поредни дейности учениците научават повече за успешни личности от различен етнически произход, организират се срещи за четене на литературни творби и се търси мястото на жената в литературата. В края на проекта се планира посещение на фестивала “Етносите, багрите и котленския килим” и музеи в Котел, за да се запознаят учениците с традиционни занаяти, бит и фолклор.

Приоритетна област: oбразователна и междуетническа интеграция на учениците, личностно развитие, подобряване на езикова грамотност и обща култура

Планиран обхват: 100 ученици от различен етнически произход