Успешно приключиха занятията на групата за занимания по интерeси „С любов към английския“ по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд. Целта на групата бе насочена към стимулиране на творческите изяви и повишаване на мотивацията за учене у учениците. В групата бяха включени 15  ученици от десетите класове на ПГ по туризъм „Александър Паскалев“, които работиха с огромно желание и ентусиазъм. Ръководителят на групата, г-жа Ива Казакова сподели, че въпреки създалата се ситуация и че част от занятията са се провели онлайн, участниците в групата са задълбочили своите знания по английски език. Разгледаните теми по време на заниманията са обогатили кръгозора на участниците в областта на изкуството и културата, както българската, така и тази на Великобритания.

Финалната точка беше сложена на 29ти май под формата на онлайн представителна изява, на която учениците от групата представиха своите презентации на различни теми – Баба Марта, Цветница, Великден, типичната българска и британска храна и др. Всички те на любимия чужд език, английския.