УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 г.

1.СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ-НАД 5.50

Заявление, в което е посочен успехът от І-ви учебен срок на учебната 2022/2023 година, заверен с подписа на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех.

3.СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ С НИСЪК ДОХОД

Попълва се молба-декларация по образец.

1. Успех от І-ви учебен срок на учебната 2022/2023 учебна година – над 4,50 – заверен с подпис на класния ръководител.

2. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. август 2022 г. до м. януари 2023 г. включително.

3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене / за периода от м. август 2022 г. до м.януари 2023 г. включително. Ако не са получавани семейни помощи – бележка, удостоверяваща това, пак за същия период / м. август 2022 г. до м.януари 2023 г. включително/.

4. Ако родителите са безработни – сл.бележка за получаваното обезщетение за периода м. август 2022 г. до м.януари 2023 г. включително.

Aко родителите са безработни и не са регистрирани в бюрото по труда, се попълва клетвена декларация.

Ако родителите са пенсионери – сл.бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия от м. август 2022 г. до м.януари 2023 г. включително.

5. Ако ученикът, кандидатстващ за социална стипендия, има братя или сестри, учащи в средни или висши учебни заведения / до 25 г. /, служебна бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната от брата и/или сестрата стипендия за периода м. август 2022 г. до м.януари 2023 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка, удостоверяваща това /за същия период/.

6. За да се отпусне социална стипендия, месечният доход на член от семейството за периода м. август 2022 г. до м.януари 2023 г. включително трябва да е под установената за страната минимална работна заплата, осреднена за последните шест месеца.

7. Ученици, наказани по решение на Педагагическия съвет, губят право на стипендия за срока на наказанието.

8. Бланки за трите вида стипендии се получават  от класните ръководители.

9. Заявленията се събират от класните ръководители.

Срок за подаване на заявленията – от 13.02.2023 г. до 28.02.2023 г. включително.