УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

1.СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ-НАД 5,50

Заявление в което е посочен успеха от учебната 2021/2022 година, заверен с подписа на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех.

2.СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ

Заявление  подписано от класния ръководител, копие от смъртния акт на починалия родител, или копие от акта за раждане-когато бащата е неизвестен.

3.СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ С ТЕЛК

Заявление  подписано от класния ръководител, копие от ТЕЛК решение 4.СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ С НИСЪК ДОХОД

Попълва се молба-декларация по образец.

1. Успех от 2021-2022 учебна година – над 4,50 – заверен с подпис на класния ръководител.

2. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца- от м. април 2022 г. до м.септември 2022 г. включително.

3. Служебна бележка за получените семейни помощи / от социални грижи по местоживеене / за периода от м. април 2022 г. до м.септември 2022 г. включително, а ако не са получавани- бележка, удостоверяваща това, пак за същия период / м. април 2022 г. до м.септември 2022 г. включително/.

4. Ако родителите са безработни- сл.бележка за получаваното обезщетение за периода м. април 2022 г. до м.септември 2022 г. включително.

Aко родителите са безработни и не са регистрирани в бюрото по труда, копие от първата страница на трудовата книжка и копие от последната страница на трудовата книжка, на която има записване.

Ако родителите са пенсионери – сл.бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия от м. април 2022 г. до м.септември 2022 г. включително.

5. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има братя или сестри учащи в средни или висши учебни заведения / до 25г. / служебна бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната от брата и/или сестрата стипендия за периода м. април 2022 г. до м.септември 2022 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това / за същия период/.

6. Бланки за трите вида стипендии се получават  от класните ръководители.

7, Заявленията се събират от класните ръководители .

Срок за подаване на заявленията- от 26.09.2022 г. до 14.10.2022 г. включително.

                                                                                                     Директор:

                                                                                                                      / П. Георгиева /