Main Menu
Top Menu

Специалност: Организация на хотелиерството

Професия: Хотелиер
с разширено изучаване на английски език

Учениците ще придобият знания по:
• организация на дейността в хотела;
• изкуство за водене на преговори и осъществяване на професионални контакти с гостите на чужд език;
• маркетинг и реклама, икономика и мениджмънт в хотелиерството;
• прилагане на иновациите в туризма и технологията на хотелиерското обслужване;
• работа с програмни продукти и познания за правната уредба в туризма.

Възможности за реализация
Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности:
• управител на хотел;
• управител пансион; управител мотел;
• управител къща за гости;
• управител къмпинг;
• ръководител отдел в хотел;
• администратор в хотел.

Балообразуване:
Удвоеният резултат от полученият брой точки от теста по БЕЛ.
Удвоеният резултат от полученият брой точки от теста по Математика.
Оценките по Чужд език и Информационни технологии изучавани в 7 клас, превърнати по скала за оценяване в точки