ПГ по туризъм “Александър Паскалев“ е партньор по проект „Дигиталната медийна грамотност, изкуствения интелект и кариерното развитие на младежите в наши дни (DigiAI)“ , съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е по Ключова дейност 202 – Стратегически партньорства за професионално образование и обучение и е с продължителност 18 месеца от 01.09.2019 до 28.02.2021г.

Партньори по проекта са:

1.Студентско общество за компютърно изкуство, София – координатор

2. Чешки университет по природни науки в Прага

3. Младежки кариерен и консултативен център в Каунас, Литва

4. Център за професионално обучение и подкрепа на малкия бизнес в Анкара, Турция

5. Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково

6. Национален студентски информационен и кариерен център, София

Проектът DigiAI е предназначен за кариерни консултанти, педагогически съветници, учители по професионална подготовка и работещи в различни младежки информационни и кариерни центрове.

Главната цел на проекта DigiAI е да се разработят за целевата група ресурси за специфично обучение в сферата на дигиталните компетенции като дигитална медийна грамотност, критично мислене и изкуствен интелект (ИИ), които да бъдат използвани в процеса на професионално ориентиране и в много други области.

Така целевата група ще повиши капацитета си за предоставяне на качествено и адекватно обучение и съвети на ученици и студенти в тяхното кариерно развитие, а също и ще повиши уменията си за използване на пълния потенциал на новите технологии.

По проект DigiAI са създадени следните интелектуални  продукти:

  • Обучителни модули по 7 теми:

1.Нови тенденции в дигиталната медийна грамотност;

2.Изкуственият интелект и структурата на предоставената информация;

3.Въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда;

4.Фалшивите новини, критическото мислене и оценка на информацията за кариерното развитие;

5.Умение за поръчка на стоки или услуги по интернет;

6.Насилието на информацията и дигиталното благополучие;

7.Кариерното консултиране и изкуствения интелект по време на кризи и пандемии.

Всеки обучителен модул съдържа освен информация по темата, и насоки за провеждане на обучителни семинари /workshops/

  • Компетентностна рамка по схемата за Знания-Умения-Компетенции (Автономия и отговорност).

Седемте обучителни модули са директно разработени, водейки се от създадената Рамка, чиято структура може да се използва и при оценяването на постиженията, използвайки ECVET. Броят ECVET точки,  разпределени на даден Модул (единица резултат от учене), предоставят на  учащия се информация за относителната тежест на придобитото от учене и допринасят за разбирането за  дадена квалификация.

  • Седем обучителни видеа, които илюстрират всеки един от модулите.
    • Тези продукти, заедно с тестове за самооценка и много други свързани ресурси, са качени в специално създадена за целта Система за управление на знанията (LMS), която може да се използва за различни видове обучение, включително самообучение, организиран курс с учител и др. като всички материали са преведени на 5 езика – български, английски, чешки, литовски и турски. В платформата са включени най-новите инструменти в дигиталната сфера – реагиращи интерфейси, многоезични функции, взаимодействие и съвместимост с мобилни устройства.
    • 7 презентации на разработените модули, готови за използване от целевата група за обучение по съответната тема.

След като бяха създадени продуктите, се проведе съвместно обучение на представители на 6-те организации-партньори по проекта как ефективно да използват създадените ресурси и новите технологии в учебния процес и работата си и да повишат дигиталната си медийна грамотност. Придобитите знания и умения на участниците в обучението бяха валидирани чрез компетентностната рамка /EQF и ECVET/.

Сега предстоят семинари с кариерни консултанти и педагогически съветници, на които ще бъдат представени създадените продукти. Семинарите ще се проведат от всеки партньор поотделно.

Всички продукти са напълно безплатни за ползване.


Връзка към сайта и LMS платформата: https://digiai.eu/bg/nachalo/