ПГ по туризъм “Александър Паскалев“ е партньор по проект „Дигиталната медийна грамотност, изкуствения интелект и кариерното развитие на младежите в наши дни (DigiAI)“ по KA202 – Стратегически партньорства за професионално образование и обучение на Програма ERASMUS +. Целта на проекта е да се създадат обучителни модули и видеа, свързани с дигиталната медийна грамотност, които са предназначени за педагогически съветници и кариерни консултанти.  Тези материали ще бъдат качени на LMS платформа, където ще бъдат включени и най-новите инструменти в дигиталната сфера – реагиращи интерфейси, многоезични функции, взаимодействие и съвместимост с мобилни устройства. Ще бъде проведено обучение на специалисти, чиито знания ще бъдат валидирани чрез компетентностна рамка /EQF и ECVET/, също създадена от 6-те партньори по проекта.

Проектът е с продължителност 18 месеца от 01.09.2019 до 28.02.2021г.

Продължава работата на ПГ по туризъм по проект Дигиталната медийна грамотност, изкуственият интелект и кариерното развитие на младите хора в наши дни /DigiAI/, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Гимназията си партнира с 5 организации от България, Литва, Чехия и Турция.
Проектът е насочен към кариерни консултанти, педагогически съветници и учители по професионална подготовка. Готови са основните продукти на проекта:
Обучителни модули по шест теми:
Нови тенденции в дигиталната медийна грамотност;
Изкуственият интелект и структурата на предоставената информация;
Въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда;
Фалшивите новини, критическото мислене и оценка на информацията за кариерното развитие;
Умение за поръчка на стоки или услуги по интернет;
Насилието на информацията и дигиталното благополучие;
Рамка на компетенциите по схемата за Знания-Умения-Компетенции (Автономия и отговорност). Шестте Обучителни модула са директно разработени, водейки се от създадената Рамка, чиято структура може да се използва и при оценяването на постиженията, използвайки ECVET.
Шест обучителни видеа, които илюстрират всеки един от модулите.
Тези продукти се качват в момента в специално създадена за целта Система за управление на знанията (LMS), която може да се използва за различни видове обучение, включително самообучение, организиран курс с учител и др. на 5 езика – български, английски, чешки, литовски и турски.
Предстои съвместно обучение на представители на 6-те организации-партньори по проекта как ефективно да използват създадените ресурси и новите технологии в учебния процес и работата и да повишат дигиталната си медийна грамотност.
Връзка към сайта и LMS платформата: https://digiai.eu/bg/nachalo/