РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Проектът „Интегриране на нови методи в професионалното образование и обучение“ е в съответствие с приоритетите за развитие на училището, отразени в Европейския план за развитие и цели модернизация и интернационализация на гимназията. С реализирането му се стремим да постигнем по-високо качество на предлаганото обучение в училище, да направим ученето по-ефективно и привлекателно за учениците, да повишим мотивацията за постигане на по-високи резултати в учебния процес. Нуждите на ПГ по туризъм по отношение повишаване качеството на обучение и цялостно подобряване на учебно-възпитателния процес са определени в Стратегическия план за развитие на училището. Основната ни задача е да подобрим качеството на обучение като интегрираме резултатите в учебния процес и въведем иновативни практики в класната стая и при/в практическото обучение на учениците. Стремим се да създадем условия за подобряване на професионалната, езикова и мултикултурна подготовка на учениците, както и професионално и езиково израстване на учителите.

Проектът се реализира за 24 месеца. През този период са осъществени две мобилности, като всяка от тях се проведе на два етапа. През първия етап проведен в България се извърши подбор на участниците по предварително избрани и утвърдени от ръководителя на проекта критерии. При избора на ползватели са предоставени равни възможности за жените и мъжете. За да подкрепим и дадем възможност за социално включване на ученици в неравностойно положение, предвид големия брой подали заявление за участие и преминали подготовка 8 са участниците в практика в Малага, което е с три повече от заложения минимум в проектното предложение. Проведена е предварителна тематична и културна подготовка на участниците. За осигуряване на по-добри езикови умения за общуване и практикуване в реална работна среда, преподавател по английски език от гимназията проведе допълнително обучение на учениците с акцент върху професионалната терминология, а за учителите, участници в мобилността – опреснителен курс по английски език.

През втория етап са реализирани мобилностите в Испания и Ирландия.

Мобилността на учениците в Малага, Испания с партньор Tribeka се реализира в периода 20.10.2020-03.11.2020. В групата са включени 15 ученика, изучаващи професия готвач и сервитьор – барман. Темите в работната програма са подбрани така, че да осигурят надграждане на придобитите в училище знания и да допринесат за подобряване равнището на ключовите компетенции и умения на учениците, по отношение на тяхната адекватност на пазара на труда. Работните места, осигурени от партньорите, разполагат със съвременно оборудване, високо качество на обслужване и опитни наставници, което е гаранция за постигане качество на проведеното обучение. Учениците усвоиха нови техники и методи на приготвяне и представяне на традиционни испански ястия, риба и морски дарове, кухненски десерти и напитки. Придобиха умения за подбор на специфични начини за обработка на суровини, аранжиране и поднасяне на ястия и напитки, работа с ново технологично оборудване.

Проведеното практическо обучение на реално работно място е изключително важно и полезно предвид рестрикциите свързани с глобалната пандемия и провеждане на голяма част от обучението в онлайн среда.

Мобилността на учителите се реализира с организация Training Vision в Корк, Ирландия от 17.09 до 23.09.2021г. Програмата на обучението е избрана с цел запознаване с ирландската образователна система, с организацията на  професионалното обучение и обмен на добри практики в използването на приложение, платформи и ИКТ в обучението по професии в туризма. Участниците в мобилността получиха международен опит, умения за осигуряване на по-голяма гъвкавост и адаптивност при осъществяване на професионалната подготовка на учениците. Благодарение на обучението сме по-подготвени да се справим с предизвикателствата пред обучението по професии от разстояние.

Пребиваването в чужбина допринесе за обогатяване езиковите умения на ползвателите, развитие на личностните им качества, уменията им за работа в екип, повиши общата им култура. Работодателите удостовериха периода на практическото обучение със сертификат, а организациите Tribeka  и Training Vision валидираха придобитите компетенции с документ Европас мобилност. Всички ползватели отчитат ползи в професионален и личностен план от участието си в мобилността.

Реализирането на проекта допринесе за подобряване мобилността и повишаване квалификацията на ученици и преподаватели, увеличаване дела на обучението на реално работно място, усъвършенстване организацията на практическото обучение, разширяване на международното сътрудничество. Създадена бе възможност за обмен на информация, проучване на чуждия опит и за засилване връзката между обучението и практиката, повишаване на мотивацията и стремеж към непрекъснато професионално и личностно израстване. Придобитите опит и знания от участниците са разпространени на територията на ПГ по туризъм и интегрирани в учебния процес. Ръководството на гимназията насърчава преподавателите да въвеждат и използват ИКТ в учебно-възпитателната дейност. Натрупаният от екипа опит при реализиране на проекта се използва при разработване и изпълнение на бъдещи проекти по програма Еразъм+ за подобряване уменията и компетенциите на учители и ученици. Изпълнението на проектните дейности спомага за постигане целите и приоритетите заложени в Европейския план за развитие на гимназията. Училището повишава своя рейтинг, става по-търсено, желано и уважавано в обществото.

Брошура учители

Брошура ученици

Видео от практика на ученици в Малага

Видео с ученик участващ в проекта