РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА
Проектът се изпълнява от национален консорциум: ЦПО към сдружение „Брейн груп“ Видин, ПГ “Ас. Златаров” Видин, ПГТ “Ал. Паскалев” Хасково и ПГТ “Ас. Златаров” Кърджали.

Според Европейския план за развитие на националния консорциум и в съответствие с Хартата за мобилност едно от стратегическите направления за развитие е интернационализацията в областта на професионалното образование и обучение. При реализацията на проект „#Бъдеще“ подкрепихме ученици в риск (с образователни и икономически затруднения, с културни различия – етнически малцинства) от отпадане от училище на възраст над 16 години, обучаващи се в професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, кактои персонал на партньорите по проекта.
В периода на изпълнение на проекта 2018-2020 г. екипът на националния консорциум е планирал развитие на:
1. Интернационализация и разширяване на мрежата с бизнес партньори и професионални училища в областта на ресторантьорството, подписване на партньорски споразумения с тях повишаване на квалификацията на учителите чрез придобиване на международен опит по време на международна мобилност като придружаващи лица; разработване на нови проекти на “Еразмус +”;
2. Интернационализация на периода на мобилността в чужбина чрез разработване на единни критерии за валидиране на база ECVET за географска мобилност, насочени към актуалност и висока адаптивност към заетост;
3. Интернационализация и мобилност в реална работна среда позволява разработване на индивидуални учебни пътеки според възможностите на бенефициентите, надграждане на професионалните им умения и придобиване на ключови компетентности: общуване на чужди езици, дигитални умения, уменията за учене и заетост;

Основните дейности по проект „#Бъдеще“ имат за цел да се укрепи и да се насърчи устойчивото развитие, да се повиши международното измерение на партньорите, да се въведат добри практики за работа с целевата група и валидиране на придобити умения посредством използване на ECVET, както разбирането и зачитането на мултикултурализма и разнообразието.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ 2018

ОБУЧЕНИЕ УЧИЛИЩЕН ПЕРСОНАЛ – ВАЛЕНСИЯ 2018

ПРАКТИКА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА ТЕНЕРИФЕ, КАНАРСКИ ОСТРОВИ

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ