РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Проектът “Кулинарно изкуство в Италия” е подчинен на стратегическите насоки за развитие на ПГТ „Александър Паскалев“, Хасково. Основната му цел е осигуряване на качествено и адекватно на нуждите на бизнеса образование, чрез съчетаване на националните традиции с европейското измерение. За постигане на тази цел са необходими мотивирани ученици и креативни и амбициозни учители, прилагащи съвременни обучителни методи и подходи. С настоящия проект си поставяме следните конкретни цели: – Да подкрепим учениците, обучаващи се в сферата на храненето, в придобиване на нови професионални умения, с оглед подобряване на личностното им развитие и пригодността им за заетост на пазара на труда; – Да подобрим качеството на обучение по професията, като интегрираме резултатите в учебния процес; – Да усъвършенстваме чуждоезиковите компетентности на участниците; – Да насърчим въвеждането на иновативни практики в обучението; – Да повишим осведомеността на участниците за други страни и култури и развием чувство за европейско гражданство и идентичност.

Проектът се реализира в рамките на 16 месеца, съвместно с организация Most от Италия, страна с традиции в областта на храненето и предоставянето на качествено практическо обучение. Mобилността е осъществена в два етапа. През първия етап, проведен в България, се извърши подбор и подготовка на ползвателите. При избора на участници са предоставени равни възможности за мъжете и жените. С цел повишаване степента на социална интеграция, в групата са включат 10 ученици в неравностойно положение. Проведе се езикова, културна и тематична подготовка на ползвателите. Участниците се запознаха с особеностите в манталитета и начина на общуване в страната-домакин, нормите на поведение на обществени места, културни и исторически забележителности. За ефективна работа в реална среда с учениците се проведе допълнително обучение по английски език с акцент върху професионалната терминология. През втория етап се реализира мобилността в Италия в рамките на две седмици от 26.09.2021 до 09.09.2021г. В групата са включени 15 ученици на възраст 16-18, изучаващи професия готвач. Практиката се проведе по работна програма, съгласувана с партньора. Темите са подбрани с оглед надграждане на придобитите в училище знания и умения и формиране на нови, ключови за професията, съобразно нуждите на пазара на труда. Партньорът осигури подходящи условия и наставници, които оказваха подкрепа на ползвателите и наблюдаваха изпълнението на ежедневните им задачи. По време на практиката се осъществи мониторинг от ръководителя на проекта с цел контрол върху провеждането на практическото обучение, спазване на работната програма и установяване напредъка на участниците. Реализирането на планираните дейности  доведе до успешно постигане целите на проекта, задоволяване нуждите на ползвателите, разширяване и обогатяване опита на екипа на проекта за работа по европейски програми. В резултат на международната практика учениците обогатиха професионалните си и езикови умения и усвоиха нови, специфични за професията – съвременни техники и методи на кулинарна обработка, технология на приготвяне и презентиране на традиционни италиански ястия, спазвайки принципите на устойчивото и здравословно хранене. Пребиваването в чужбина допринесе за развитие на личностните качества на ползвателите, уменията им за работа в екип, повиши общата им култура. Придобитите компетенции са валидирани с документ Европас Мобилност. Организацията домакин издаде на участниците сертификат за периода на обучението. Екипът на проекта обобщи и анализира резултатите. Отчетена е ефективността на реализираните дейности. Положителният опит е адаптиран и интегриран в учебния процес. Училището разпространи резултатите от проекта и предостави пренесения опит на други професионални гимназии и партньори от бизнеса. Въздействието върху участниците в резултат на мобилността е: Формиране на нови професионални умения и личностни качества; Повишаване на мотивацията и стремеж към непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване; Подобряване на уменията за общуване на чужд език и работа в екип в условията на чужда културна среда. Изпълнението на проекта допринесе за подобряване мобилността на учениците и усъвършенстване организацията на практическото обучение в сътрудничество с работодателите. В дългосрочен план реализирането на проекта ще допринесе до разширяване на международното сътрудничество, подобряване качеството на обучение в гимназията, развитие на взаимодействието с бизнеса и повишаване авторитета на училището.

Брошура

Устойчиво хранене

Презентация за проекта