ПГ по туризъм “Александър Паскалев” се включи в изпълнение на проект „Образование за утрешния ден” реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.
В периода Февруари 2020 – Юли 2020г. училището сформира клуб за повишаване на дигиталните умения с участието на група от 15 ученика, под формата на 70 допълнителни часа с ръководител Пламена Колязова.
Учениците разшириха и задълбочиха практическите и приложните си умения при работа с продуктите на Microsoft Office. Клубът ”Дигитални компетентности” даде възможност на учениците да се запознаят с видовете антивирусни програми и защитата на информацията в мрежова среда. Придобиха нови знания за разработване на самостоятелни и групови проекти. Всеки един от тях участваше активно и с голям интерес при провеждането на часовете.
Завършилите заниманията по интереси, получиха удостоверение за преминато обучение, съгласно Европейската референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности.