Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ е в Списъка на иновативните училища от 2018 година и работи по Национална програма „Иновации в действие“ от учебната 2019 година.

За периода 2023- 2026 година в образователния процес се прилага иновацията Проектно-базирано обучение по чужд език по професията – английски език, предмет от общата професионална подготовка на учениците във втори гимназиален етап от специалности – Кетъринг, Организация на хотелиерството, Рекламна графика и Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, трета степен на професионална квалификация.  

Преподавателите, работещи по проектно-базираното обучение са учителите по английски език Стамена Марашева- Петкова, Елена Димитрова и Живка Чакалова.

Този предмет е включен в разширената професионална подготовка в училищния учебен план и се изучава 1 час седмично, съответно 36 часа годишно в 11клас и 29 часа – в 12 клас.  

В началото на учебната година родителите на участващите в иновацията ученици бяха подробно информирани за целите и предстоящите дейности по проекта, попълнени бяха също декларации за информирано съгласие от тях.

В центъра на иновацията е поставено умението за сътрудничество и създаването на цялостен туристически продукт на английски език от ученици, обучаващи се в различни специалности. 

Проектната дейност разнообразява урока и го прави по-интересен и по-атрактивен. Дават се нови възможности за възприемане на материала посредством визуализация, съчетана със звук и цвят, което улеснява запомнянето и насърчава самостоятелността в работата на ученика. Специално място е отредено за екипната работа. Сътрудничеството помежду им също повишава мотивацията за учене. Развиват се ключови умения като ориентиране в информационното пространство, креативност и презентиране. Използват се множество интерактивни приложения /Padlet, Kahoot, Quizizz, Decktoys, Linoit, Canva и др/. 

Учениците са поставени в активна позиция в учебния процес- те, с помощ от преподавателите и сътрудничество със съученици, намират подходяща информация и материали за изготвянето на индивидуални или екипни проекти. Насърчава се свободното изразяване на мнение от учениците и отворени дискусии по работните теми.

Напредъкът на обучаваните и оценяването на компетентностите се извършва на база изпълнение на поставени задачи. 

Като резултат от по- горе изброените педагогически подходи се наблюдава подобряване на резултатите от учебния процес и желание за реализация в съответните професии.

Най- голямата трудност при осъществяване на иновацията е мотивирането на учениците да работят самостоятелно. Предприети бяха редица мерки за преодоляване на затруднението като провеждане на повече упражнителни часове за изработване на примерни проекти, обсъждане на положителни и отрицателни страни на материалите, презентиране на готовите продукти. Всички тези дейности спомогнаха за придобиване на увереност и повече умения за изготвяне на туристически проекти у учениците.

През изминалата 2022- 2023 учебна година дизайнерите създадоха и поддържат сайт на виртуален учебен хотелски комплекс; хотелиерите изготвяха сезонни ваканционни оферти (Хелоуин, Коледа и Нова година, Св. Валентин, Великденските празници); ресторантьорите съставяха примерни менюта за съответните събития. Създадените туристически оферти се предоставяха на дизайнерите, които ги анализираха, обсъждаха, обработваха и презентираха по най-целесъобразен начин в сайта. Комуникацията по време на всички дейности се осъществяваше на английски език. 

В края на учебната година бе създадено портфолио с разнообразни туристически продукти- онлайн презентации и брошури, описващи настаняване, изхранване и забавления за гостите на виртуалния учебен хотел.

Всички необходими материали за учебния процес са авторски разработки на учителите по английски език по професия. Предоставяна е информация на български език от учителите по професионална подготовка, която е преработвана и систематизирана на английски език за нуждите на съответните занятия.

През изминалите 4 учебни години гимназията си сътрудничи активно с иновативни училища от други градове по програмата за мобилност. Осъществени са посещения и са представяни открити уроци пред гости от Плевен, Ямбол, Стара Загора, Сопот, Бистрица – София град, Своге, Несебър, Шумен, Благоевград и др.