Main Menu
Top Menu

По ОП “РЧР”

ОТ 10 ГОДИНИ ПГ ПО ТУРИЗЪМ РАБОТИУСПЕШНО ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
От 01.03.2013г. стартира проект „От професионално обучение към активен трудов живот“ ESF-1109-09-15002 на ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ град Хасково. Проектът се финансира от Европейски социален фонд 2007-2013г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта“. Негова основна цел е повишаване на конкурентноспособността на безработни лица, посредством обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на възможност за стажуване по специалността. 
В целевата група са включени безработни – младежи до 29 години, жени отсъствали дълго време от работа поради отглеждане на дете, неактивни лица.
Проектът дава възможност на 51 безработни лица да преминат обучение по професии „Готвач“, „Хлебар – сладкар“ и „Сервитьор – барман“. След успешно приключване на обучение бенефициентите ще провеждат 3 месечен стаж с трудов договор в реални работни условия при работодатели – партньори по проекта. На база придобитите професионални умения, квалификация и проведен стаж, безработните ще имат по-голям шанс за устойчива заетост.
От месец април започна обучението по професия „Хлебар – сладкар“ и „Сервитьор – барман“ Обучението се провежда  от висококвалифицирани преподаватели от гимназията. Модернизираната база на училището дава възможност за провеждане на качествено теоретично и практическо професионално обучение. Стажуването ще се проведе във фирмите – партньори по проекта „Наслада – Гогова“ ЕООД, „Тотал-5 ООД“ , „Александра и Мадлен“ООД и „Крес-Балкански“ ООД.
Реализирането на проекта ще съдейства за изпълнение на стратегическата цел на оперативната програма – подобряване качеството на живот на хората в България, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Проект – BG051PO001/07/4.2-01/165
“Осигуряване на възможностите за развитие потенциала на младите хора, чрез извънкласните дейности”.

Проект – BG051PO001/07/3.3-01/0036
“Училищната практика – действащ механизъм за успешна реализация”.