Main Menu
Top Menu

Политика по качеството

       Ръководството на ПГТ „Ал. Паскалев” декларира своята политика по качеството, която е прилагана и поддържана на всички равнища в училището. В изпълнение на образователната си функция предлага като основен продукт на дейността си обучение по специалностите 
Училищното ръководство поддържа високо качество както на учебния процес, така и на резултатите от него – знанията, уменията и компетентностите на завършилите. 
Политиката на ПГТ е ориентирана устойчиво към  реализиране на целите по качеството: подготовка на квалифицирани млади хора, отговаряща на потребностите и изискванията на сферите за реализацията им и на европейските стандарти. За училището тази политика означава:

  1. Създаване на адекватни условия за учебна дейност, образователни технологии и практическо обучение, системи за обратна връзка и контрол на постиженията на учениците 
  2. Развитие на педагогическия състав и използване на потенциала му за усъвършенстване на образователния процес
  3. Обогатяване на материалната база във връзка с повишените изисквания към учебния процес
  4. проучване потребностите  на пазара на труда и създаване условия за тяхното удовлетворяване.

      За ефективно провеждане на политика по качеството ръководството предлага  основни измерими цели:

  1. поддържане Система за осигуряване на качеството на обучението, която да гарантира изпълнението на  поставените цели, и да осигурява системно оценяване на качеството на обучението и мерки по подобряването му
  2. поддържане традициите на училището и авторитета му на престижен, уважаван и съвременен образователен център
  3. осигуряване условия за непрекъснато повишаване на професионалното равнище на преподавателския състав
  4. развиване на информационната и комуникационната среда на учебния процес
  5. представяне на училището и неговите постижения пред обществото
  6. поддържане на връзки с външни организации (от България и чужбина), които подпомагат развитието на училището и утвърждават престижа му;

       В изпълнение на тези цели ръководството е създало условия за стриктно спазване на изискванията на системата за осигуряване на качество на обучението в ПГ по туризъм и за активно съдействие на педагогическия персонал за нейното развитие.
Като директор на ПГТ декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качеството, осигуряваща развитието и просперитета на училището.

Директор: Пенка Георгиева