Скъпи ученици и родители,

От 04.02.2021г. присъствените учебни занятия в ПГ по туризъм „Александър Паскалев” се възстановят при спазване на следния график:

От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас.

От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 10  и и 11 клас.

От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас.

Присъствените учебни занятия започват в 8:30. Часовете  са по 40 минути, малките междучасия – 10 минути, голямото междучасие – 20 минути.

Задължително е носенето на защитна маска за лице през целия престой в сградата на училището. Не се допускат до часовете лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други).

Останалите часове за учениците от 8  до  12  клас, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС в платформата Тиймс с продължителност на учебните часове – 35 мин., малките междучасия – 15 минути, голямото междучасие – 25 минути, съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на уч. 2020/2021г.

Часовете по учебна практика на учениците в 10, 11 и 12 клас се провеждат присъствено в училище по утвърден график.

Консултациите, заниманията по интереси и допълнителното обучение по проект „Подкрепа за успех“ се провеждат, ако е възможно, онлайн по утвърден график. При провеждане на занятията в присъствена форма се спазва правилото за несмесване на ученици от различни класове.

Приравнителните изпити се провеждат  присъствено.

Учителите  ежедневно отразяват присъствия, отсъствия, отзиви, оценки (при изпитване) на учениците и вписват темите на взетите часове в  електронния дневник в Школо. Използват съобщенията в Школо за комуникация  с родители и ученици.

Педагогическият съветник извършва своята дейност присъствено в училище, като при нужда използва и средствата за електронна комуникация за извършване на консултативна и корекционна дейност.

Бихме искали да Ви информираме също така, че  3 февруари /сряда/ е неучебен ден, тъй като е обявен със заповед на министъра на образованието и науката за междусрочна ваканция.

Бъдете здрави!