Main Menu
Top Menu

Проект “Иновации в действие”

Професионална гимназия по туризъм “Александър Паскалев” продължава да работи по НП “Иновации в действие”

Гимназията е одобрена за финансиране по НП „Иновации в действие“ – Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ и Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“.

Целта на националната програма „ Иновации в действие“ е да се популяризират и разпространяват успешните иновации, да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и да се създаде мрежа от иновативни училища за споделяне на опит. Освен това се стимулира създаването на специфични екипи – професионалните учебни общности от педагогически и непедагогически специалисти от различни области на знанието и практиката, работещи в училището, но и извън него.

С Решение № 601 от 17 август 2022 г. на Министерски съвет ПГТ „Александър Паскалев“ е включена в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година. Иновацията, която реализираме, е проектно-базирано обучение по чужд език по професията в специалностите Кетъринг, Организация на хотелиерството, Рекламна графика и Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения във втори гимназиален етап. Целта е да осигурим по-динамичен и разнообразен учебен процес, а учениците да бъдат в активна позиция, да подобрят комуникативните си умения по чужд език по професията и да придобият умения на 21 век. В проектните дейности се включват учителите по английски език, а техни консултанти са учителите по професионална подготовка. Така се разширява създадената през изминалите 4 години Професионална учебна общност от педагогически специалисти от различни области на знанието и практиката.

Гимназията по туризъм демонстрира иновативни уроци пред гости от страната

Два открити урока наблюдаваха в Гимназията по туризъм гости по национална програма „Иновации в действие“. Училището е иновативно от две години. Домакините показаха проектно базирано обучение по математика и съдържателно езиково интегрирано обучение по учебна практика – технология на хотелиерското обслужване на английски език. В часа по математика темите бяха питагорова теорема и златното сечение. Използвано бе мобилното приложение Kahoot. На финала на урока учениците декорираха бисквитки с избрани от тях изображения, в които може да се открие златното сечение, и ги подариха на гостите.

В урока по технология на хотелиерското обслужване учениците представиха длъжностите в хотела чрез различни игри и приложения на английски език. Със скеч на английски език децата пресъздадоха посрещане на гост в хотел.

На посещение в ПГ по туризъм бяха представители от Професионална гимназия „Велизар Пеев“ – Своге и от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен, които също са иновативни училища. Преди две седмици учители и ученици от хасковската ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ гостуваха на Професионалната гимназия в Своге, където наблюдаваха проектно базирано обучение и иновации по компютърна графика и художествено оформяне на сладкарски изделия. Целта на посещенията е да се обменят добри иновативни практики в професионалното образование.

Домакините от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ организираха и дискусия на тема: „Възможностите за прилагане и за развитие на демонстрираните иновации в други професионални гимназии“. Гостите споделиха възхищението си от наблюдаваните уроци в хасковската гимназия и биха приложили някои от идеите и в своята практика. Директорът на гимназията Пенка Георгиева разказа и за дългогодишната работа на училището по програма Еразъм+. По тази програма всяко лято ученици стажуват в различни европейски страни. В началото на деня гостите бяха посрещнати с традиционна българска пита с мед и с изпълнение на народна песен от децата от клуб „Фолклорни ритми“ към училището. Всички гости получиха книжка с избрани рецепти, издадена от ПГ по туризъм. Домакините представиха материалната база,  с която разполага гимназията, и показаха на гостите туристическите забележителности на Хасково.