В изпълнение на плана за квалификационна дейност на училището през изминалата 2021-2022 учебна година се реализираха следните дейности:

Квалификационна дейност

 1. Обучения с кредити
 2. Обучение на тема: “Разработване и прилагане на типови учебни планове, учебни програми по учебни предмети/модули за училищното професионално образование и национални изпитни програми” -14.12.2021 г. – 1 учител
 3. Обучение на тема: “Трудови, социални и осигурителни права”, 1 кредит- 25.02.2022 г. – 5 учители
 4.  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, 1 кредит – ноември 2021/април 2022 г.
 5.  „Помощни средства и технологии на деца и ученици със СОП“  – 3 учители
 6. “Адаптиране на интерактивни и игрови методи в работата на учителя за включване на деца и ученици със СОП“ – 4 учители

       4.   Обучение на тема „Разработване на тестове за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална        квалификация” удостоверение и 1 кредит – 18.05.2022 г. – 12 учители

5. „Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание“, Раабе, 1 квалификационен кредит – 2 учители

6. Обучение на тема: “Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми” – ноември 2021 г., 1 квалификационен кредит – 3 учители                                                                                                                                                                                                                   

 1. Обучения без кредити
  1. Ежемесечни уебинари за старши посланици  по Програма за училища посланици на ЕП – 2 учители
  1. Обучение за работа с платформата Тиймс по проект  “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”      по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”– 13.09.2021 г. – 5 учители
 2. Наблюдение по време на мобилност в Ирландия по проект “Интегриране на нови методи в ПОО”, финансиран по програма Еразъм+ – 17.09. – 22.09.2021 г. – 8 учители                                                                                                                                                               
 3. Уебинар – Кahoot! Еdu meet up to make learning awesome! –  1 учител
 4.  Надграждащо онлайн обучение на тема “ГИС в училище” 1 учител, 29.09.2021 г.
 5. Онлайн семинар “Aim for success with Express”- 1 учител, 03.10.2021 г.
 6. Уебинар “„Медиацията в чуждоезиковото обучение. Съвременен подход за мотивиране на учениците за участие в учебния процес.“ – 1 учител – 17.10.2021 г.
 7. Онлайн обучителен курс „Еразъм+ и eTwinning в полза на дистанционното обучение – 1 учител – 18.11.-19.11.2021 г.
 8. Уебинар “3 работещи практики за развиване на социално-емоционални умения в клас” – 1 учител – 30.11.2021 г.
 9. Уебинар – „Проектна работа в обучението по английски език“ –5 учители – 7.12.2021 г.
 10. Онлайн обучение на тема “Приобщаване в образованието и работа в мултикултурна среда” по проект “Успешни заедно”, финансиран от ЦОИДУЕМ – обучител ЦМЕДТ “Амалипе” – 13 учители
 11. Уебинар – Exploring grammar at different speeds and depths – 12.01.2022-13.01.2022 г. – 4 учители                                                                 
 12. Уебинар – „ С грижа за различните деца и техните преподаватели“  – 27.01.2022-29.01.2022 г.  – 4 учители                                                    
 13. Уебинар – „Bringing lesson outcomes to life“ – 27.01.2022 г. – 4 учители                                                                                                                                                                                                  
 14. Уебинар – „CANVA – 5 игри, които да пробвате на живо и онлайн. Дигитални ресурси и игри за всяка класна стая“  “ – 24.02.2022 г. – 5 учители                                                                                                                                                                                                                                                     
 15. 2 седмици уебинари – GLOBAL TEACHERS’ FESTIVAL – 14 – 25 .02.2022 г. –  програма: „ Developing literacy skills”, “Fostering engagement and motivation online”, “To learn, to play, to think”, “Problem solving for future proofing”, “Developing 4 skills for early exam success”, “From local to global, “Real life and the classroom”, “Ready for C1″                                                                                            5 учители                                                    
 16. Уебинар “Mastering motivation mechanism” – 1 учител – 27.02.2022 г.
 17. Уебинар – „ SEVEN TIPS FOR SETTING UP AN EXAM PREPARATION COURSE“– 06.04.2022  г. 1 учител
 18. Тематичен семинар „Извън класната стая с eTwinning и Еразъм+“  – 1 учител – 11.03.-12.03.2022 г.
 19. Национална онлайн конференция – „ Дигитална сигурност в дигиталния свят“  — 09 – 10.03.2022 г. – 4 учители
 20. Семинар – E-Тwinning – за успешно международно сътрудничество – обучение за напреднали – 13.03. 2022 – 3 учители
 21. Онлайн обучение към UNIVERSITY OF LONDON– „Get Interactive: Practical Teaching with Technology“ – 2 седмици, март 2022 г. – 1 учител 
 22. Онлайн обучение –„Съвременни възможности за развитие чрез eTwinning за учители от професионални гимназии“  – 2 учители
 23. Европейско гражданско образование , Хасково, 14 – 16 април 2022г. – 1 учител
 24. Семинар на тема „Палитра за личностно развитие“ – 1 учител
 25. Националната конференция на преподавателите по английски език  Ден на Кеймбридж  2022 – 4.06. 2022 г. – 1 учител
 26. Обучителен семинар „Youth Civic Participation – The Future of Europe“ – 19 -20.06.2022 г. – 1 учител
 27. Обучителен семинар на тема “Глобално образование”, финансиран от Център “Отворено образование” – 13.05.-15.05.2022 г. – с. Минерални бани – 2 учители
 1. Вътрешноинституционална квалификация
 1. Тематични съвети:

„ Дигиталният учител“,

„Образованието в Ирландия“

“ДЗИ –  план за дейностите”

„Интегриране на дигиталната медийна грамотност в обучението по всички предмети“

 • Открити уроци:
 • Открит урок по английски език с  9а клас -10.01.2022 г. – С. Марашева
 • Открит урок – УП – ТХО – английски език по НП “Иновации в действие” – 9 б, 10 б, 11б – Е. Димитрова 
 • Открит урок – приложна математика на тема “ Кредит. Сложна лихва ” с 11 клас по НП “Иновации в действие” –         08.06. 2022 г. – Т. Христозова
 • Открит урок по математика пред учители по математика от Хасково – Т. Христозова
 • Открит/видео урок –дискусия на тема „ Интервю за работа – планиране, организиране и провеждане“ с ученици от 12в клас и гост лектор Ж. Петров  – Д. Боева
 • Открит урок – презентация на тема “Хлябът в българските традиции и обичаи” пред ученици от 9г клас във връзка с отбелязване Световния ден на хляба и с цел повишаване на мотивацията на учениците за избора им на професия –     16.10.2022 г. – В. Михова
 • Открит урок по здравословно хранене с ученици от ОУ „Христо Смирненски“ – И. Сакутова, Н. Славов, Т. Колев
 • Открит урок “16 години – права и задължения”  – съвместна инициатива с Районен съд –Хасково и Районна прокуратура В ролята на преподаватели влязоха съдия Пламен Георгиев – председател на Районен съд – Хасково, и Антон Иванов – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Хасково – учител Т. Тодева
 • Междуинституционална квалификация

Посещение на ПГТ „Алеко Константинов“ – град Ямбол

Споделяне на опит, добри практики и иновации в преподаването в гимназията се извършва и чрез редовни сбирки и работни срещи /минимум 5 годишно/ на преподавателите по МО.

Оказване на методическа помощ на новоназначени учители /въвеждаща квалификация/

Новоназначени учители:

Даниела Боева – наставник Станимир Велев

Иванка Сакутова – наставник Елисавета Димчева

2021-2022 г.

Вътрешноучилищна квалификационна дейност

Обучение на тема: „Интегриране на дигиталната медийна грамотност в обучението по различни учебни предмети“  

Място на провеждане: Пампорово, х-л „Орфей“

Период на провеждане: 18.06.2022г.

Начален и краен час: 9:00 – 12:00 часа

Обучител: Б. Гаджева, заместник-директор, учебна дейност

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 30

2020-2021 г.

Външна квалификация

Обучения с кредити

 • „Трудови, социални и осигурителни права” – Моето първо работно място – 3 ПС, 1 кредит
 • „Коучинг на класната стая при бързо управление на трудни ситуации от учебното ежедневие“ – 33 ПС, Русковец 14-16 май 2021, 2 кредита
 • „Иновативен екип в образованието. Иновации в педагогическата професия“ – 27 ПС, 28-30 май Велико Търново, 3 кредита
 • „Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ – 6 ПС, 6-7.06.2021, 2 кредита
 • БДП – 4 ПС, 1 кредит
 • „Дигитално портфолио – Smartclassroom“ – Онлайн обучение, 27.02.2021, 1 ПС, 1 кредит
 • Обучение за IV ПКС – 1 ПС, 1 кредит

Обучения без кредити

 • Обучение за старши посланици  по Програма за училища посланици на ЕП – 2 ПС
 • Работа с ГИС софтуер – онлайн семинар „ ГИС в училище“ – 1 ПС
 • Обучения в платформата eTwinning – 3 ПС
 • Национален онлайн семинар eTwinning & Еразъм+
 • Онлайн тематичен семинар “eTwinning 2020″
 • Национален онлайн eTwinning семинар “Рестарт с eTwinning”
 • Learning event 2020: Using Goodle Earth in projects
 • Онлайн eTwinning обучение за напреднали „Методи на учене и eTwinning“
 • eTwinning онлайн семинар за напреднали „Пандемия, инфодемия и медийна грамотност“
 • онлайн eTwinning обучение „ eTwinning в помощ на творческата работа на учителя“
 • онлайн обучение –„Съвременни възможности за развитие чрез eTwinning за учители от професионални гимназии“ – 2 ПС; презентатор – 1 ПС
 • ОРАК Edu-tech уикенд18-21.12.2020 г.
 • Microsoft за образованието – 2 ПС
 • Създаване и използване на онлайн образователни ресурси за прогимназиален и гимназиален етап – 4 ПС
 • Конференция “Бъдещето на занаятчийството и антикварния бизнес в трансграничния регион” – 2 ПС
 • IV-та Национална конференция Smartourism.bg под патронажа на Министерството на туризма – 3 ПС
 • Дигитална кариерна грамотност – DiGiAI Short Term Joint Staff Training Event– 08-12.09.2020 – 5 ПС
 • Семинар “Достъпен туризъм за всеки” – 3 ПС

Вътрешноинституционална квалификация

Открити уроци:

 • CLIL урок по английски език по професията с 11д
 • CLIL урок по УП-ТХО и АЕ с 9б, 10б и 11б по НП “Иновации в действие”
 • Приложна математика на тема “Геометрични фигури” с 10а по НП “Иновации в действие”
 • Бинарен урок по готварство и сервиране на тема су вид
 • “ Историята на хляба” с 8г – урок, свързан с кариерното развитие и повишаване на мотивацията за учене
 • Открит урок по проект “ Културните институции като образователна среда” на английски език  с  презентация за Хасково и забележителностите на града- 8б – Регионален исторически музей, гр. Хасково
 • Открити уроци по Гостоприемство в тур. индустрия и по История и цивилизации –по Модул “Културните институции като образователна среда” в РИМ

Тематични съвети 

 • „ДЗИ-план за действие“
 • “Предизвикателствата на професионалното образование и обучение в сектор Туризъм“ „Образователните системи в развитите европейски страни
 • Запознаване с резултатите по проект DigiAI

2019/2020 г.

 • „Оценяване на резултати от обучението на учениците – стъпка към изграждане на справедливото училище“ 32 учители
 • „Обучението по български език и литература с оглед на новите учебни програми в 10 клас“ – 2 учители
 • „Европейски практики за прилагането на междупредметни връзки в обучението по чужд език /прогимназиален и гимназиален етап – 3 учители
 • Моето първо работно място – 4 учители
 • Методика на обучението по БДП – 12 учители
 • Онлайн обучение за работа с КЛОК – 3 учители
 • Планиране, организация, управление и контрол на образователния процес в училищата и детските градини в контекста на Приобщаващото образование – 4 учители
 • Обучение за състезанието по професии в София – 4 учители
 • Конференция за иновациите в образованието „ ИНОВАТИВНИ МЛАДИ ХОРА“ – 28.02.2020 – гр. Харманли – 4 учители
 • Придобиване на специалност „Хотелиерство и туризъм“ към УХТ гр.Пловдив – 5 учители
 • Следдипломна квалификация-философия и психология в средните училища – 1 учител
 • Участие в онлайн семинари, обучения и уебинари: „Cambridge Online Experience Conference“ ”Listening is fun”, “How to succeed in teaching online” – учители по английски език
 • Участие в Pearson уебинари: “How to bring the outside world into the classroom with video”, “How to develop speaking skills with Roadmap”, “How to take your Team Together to exam success”, “The Garden of Words: How to help your students grow their vocabulary” – учители по английски език
 • eTwinning годишна конференция в Кан, Франция – 1 учител
 • Онлайн обучение “Virgilio & new TwinSpace 2020”- eTwinning – 1 учител
 • Онлайн обучение “Онлайн семинар за професионално развитие на учители по ПОО“- eTwinning – 1 учител
 • Онлайн конференция: ”Сътрудничество между училищата в Дунавския регион”- eTwinning, Erasmus+ – 1 учител
 • Онлайн конференция на eTwinning училищата 2020 – 1 учител
 • Онлайн обучение: 5 „и“ или ефективни eTwinning проекти в гимназиите – 1 учител
 • Онлайн обучение: „Приложения за ЧЕО“ – 1 учител
 • Онлайн семинар: „Как да превърнем проектите в уроци и уроците в проекти“ –1 учител
 • V ПКС 5 учители
 • IV ПКС – 8 учители
 • III – 1 учител

2018/2019 г.

 • Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда – 2 учители
 • Изграждане и функциониране на екипи за подкрепа на личностното развитие – ЗДУД
 • От атестация може да се плаши само несигурният учител – 28 учители
 • Иновативни подходи, методи и техники за обучение, свързани с презентации, ситуативни игри, драматизации и симулации– 15 учители
 • Контролна дейност на директора – ЗДУД
 • Презентационни умения на учителя – 2 учители
 • Приобщаващо образование – 1 учител
 • Обучение по дигитални умения и ИКТ – директор
 • Обучение на учители , преподаващи „История и цивилизация“ Х клас по новата учебна програма – 1 учител

2017/2018 г.

 • Обучение за работа с Shkolo.bg – всички педагогически специалисти
 • Планиране и организация на учебния процес- 4 педагогически специалисти
 • Интерактивни методи за преподаване на английски език в трите етапа на обучение- начален, прогимназиален, гимназиален‘‘-2 педагогически специалисти
 • Индустриални отношения – 3 педагогически специалисти
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в училищата и детските градини- 1 педагогически специалист
 • Четивната грамотност на учениците и оценяването PISA2018- 1 педагогически специалист
 • Трудово-правни отношения в образованието- 1 педагогически специалист
 • Приобщаващо образование- понятия, дейности и документи за обща подкрепа- гр.Банкя, 1 педагогически специалист
 • Обучение на експерти и учители от професионални гимназии за прилагане на нови учебни програми и стандарти. Обучение на учители по професионална подготовка в използването на различни среди за нуждите на електронното обучение в платформи с отворен достъп -1 педагогически специалист
 • Ефективно лидерство в образованието: Управление на образователни структури-1 педагогически специалист
 • Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа в OFFICE 365- 6 педагогически специалисти
 • Устната и писмена реч на учениците- развитие, обучителни практики, тенденции- 1 педагогически специалист
 • Моето първо работно място – 6 педагогически специалисти
 • Семинар на тема: ,,Тенденции в храненето и туризма‘‘- УХТ Пловдив
 • Семинар на тема: ,,Гостоприемството в туристическия бизнес‘‘- УХТ Пловдив
 • V ПКС – 2 педагогически специалисти
 • III ПКС – 1 педагогически специалист
 • II ПКС – 1 педагогически специалист

2016/2017 г.

Oбучение по проект “Национални дни за учене през целия живот” – 4 участника
Национално съвещание на директорите членове на АУРХ – обучение “Усвояване на умения за екипен подход на работа. Обучение за прилагане на механизъм за противодействие на училищния тормоз” – 2 участника
Обучение на учители по професионална подготовка “Създаване на електронно учебно съдържание по професионална подготовка в направление – хранителни технологии” – 2 участника
Практически семинар “Запознаване с новите ДОС” – всички учители от ПГТ
Обучение на тема “Тероризмът заплаха за човешката сигурност – мерки за училищата” – 1 участник

2015/2016 г.

Oбучение по проект “Квалификация на педагогическите специалисти” – 13 педагогически специалисти
Обучение за придобиване на нови умения по проект “Адаптиране на образователния процес към изискванията на реалния бизнес” – 20
Обучение на тема “Развитие на управленски умения” по  проект “Управление за ефективно професионално образование” – 3
Семинар на Oxford University Press – 2
Обучение по проект “Толерантност и равнопоставеност в рамките на праграма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на европейското и икономическото пространство 2009-2014г.” – 2
Обучение на културни медиатори, музейни специалисти и спортни професионалисти за насърчаване на професионалното им развитие, чрез осъвършенстване на основни умения и компепенции” –1
Oбучение на тема: “Изграждане на умения за екипна работа ” – 42
Обучение-семинар, проведено от сдружение “Майки срещу дрогата” – 1

2014/2015 г.

На 21 и 22 ноември се проведе обучение на тема “Управление на дисциплината в класната стая”. Обучението бе проведено от лектор на РААБЕ България.

2012/2013 г.

Колектива на Професионална гимназия по туризъм “Александър Паскалев” – Хасково взе участие в семинар на тема “Организационна култура и работа в екип”. Лекторите проф. Красимир Петров и Дарина Илиева от Европейския институт за мениджъри представиха най-популярните практики за работа в училище според европейските стандарти. По думите на проф. Петров българските учители не отстъпват на европейските си колеги по компетентност.

2011/2012 г.

Обучителен семинар във връзка с подготовката и провеждането на основното изследване на програмата за международно оценяване – PISA – 2012. Участници – 2 преподавателя.

Обучение от Министерството на Здравеопазването на тема “Превенция Хив/Спин”. Участници – 1 преподавател.

Обучение от “Шанс и закрила” на тема “Превенция на трафик”. Участници – 1 преподавател.

Обучение на тема “Да предадем идеите на Европа в училищата: Европейското гражданство и ползите от членството в ЕС за европейците” – организирано от представителство на Европейската комисия в България. Участници – 1 преподавател.

Обучение на тема “Ефективност на контролната дейност на директора и помощник директора в училище”. Участници – 2 преподавателя.

Двудневно обучение във Велинград по следните теми: 
“Агресията в училище. Техники за превенция и регулиране на агресивните прояви сред учениците”
“Развитие на позитивното мислене в контекста на педагогическата практика”
Обучители: Елена Михайлова и Ясен Калудов – психолози.
Участници – 45 преподаватели.

      Преподаватели по практика – Готварство взеха участие в организираното от Асоциацията на училищата по хотелиерство и рестораньорство в България и Българската асоциация на професионалните готвачи обучение. То се проведе на 01.06.2012 г. в София – Метроакадемия. Италианският готвач Джани Лонго демонстрира приготвянето на италианска паста, пици, фокача ла барезе и други специалитети от италианската кухня. Обменени бяха ценен опит, специфични рецепти и техники на приготвяне на ястията.
Участници – 2 преподавателя.

                                                                  2010/2011 
Двудневно обучение във Велинград по психологията на обучението и възпитанието в училище.             
Участници – 45 преподаватели.
Теми: “Качества важни в междуличностното общуване в процеса на обучение и при контакти с родителите”; “Управление на конфликтите – същност, етапи за разрешаване”; “Професионален стрес и източниците му в процеса на обучение и възпитание”.

      
Обучение по секторни програми „Коменски” в София. Организатор: ЦРЧР. Участници – 6 преподаватели.

      
Интензивен семинар за преподаватели по УТФ в Минерални бани. Организатор: ЦУТФ. Участници: преподаватели по икономически дисцилини.

      
Обучение в НИОКСО  в гр. Банкя. Тема: “Оценяване качеството на работа на педагогическия персонал”.

                                                                  2009/2010 
Курс проведен от Тракийски университет – ДИПКУ Стара Загора. Тема: “Планиране на учебни процес по чужд език”.
Участници: 9 преподаватели.

      Курс проведен от Тракийски университет – ДИПКУ Стара Загора. Тема: “Създаване и приожение на електронни тестове”.
Участници: 15 преподаватели.

      Курс проведен от Тракийски университет – ДИПКУ Стара Загора. Тема: “Технология на изготвяне на презентации за обучение по различни дисциплини.
Участници: 21 преподаватели.

      Придобиване на V ПКС – 5 преподавателя.

      Повишаване на квалификационната си степен – 4 преподаватели.

                                                                  2008/2009 г.

      Обучение за работа с модерно оборудване и технологии. Тема: „Учебната практика – действащ механизъм за успешна реализация”. Участници: 10 преподаватели по професионална подготовка.

      
Обучение на преподаватели за работа с възрастни в Пловдив. Тема: „Интерактивни методи на обучението на възрастни”.
Участници: 9 преподаватели по професионална подготовка.

      
Чуждоезиково обучение в гр. Пловдив. Тема: “Методика на преподаване на английски език”.       Участници: Преподаватели по английски език.

      
Практическо обучение по сладкарство. Тема: Демонстрация на нови материали за производство на сладкарски изделия на немската фирма „Унифайн”. Участници: Преподаватели и ученици.

                                                                  2007/2008 г.

Обучителен семинар. Тема: “Развитие на човешките ресурси и повишававне на заетостта в сферата на туризма”. Участници: Учители по професионална подготовка от ПГТ. Организатор: Център за европейски програми на Американския университет, България.


Обучителен семинар. Тема: “Дни на програма „Коменски” в България. Организатор: ЦРЧР.


Обучение по програма: „Учене през целия живот” в София. Организатор: ЦРЧР.


Обучителен семинар на тема: „Интерактивни методи на обучение в училище”.


Семинар на тема: “Финансово управление и контрол на делегиран бюджет в сферата на средното образование”. Организатор: МОН.


Обмен на преподаватели в гр. Валенсия, Испания. Тема: “Европейският професионален опит в сферата на туризма”. Участници – 10 преподаватели по професионана подготовка. Организатор: ПГТ „Александър Паскалев – Хасково и експерт по ПО.


Придобили V ПКС – 14 учители.


2006/2007 г.

      Обучителен двудневен семинар по програма „Леонардо да Винчи” в Банско.


Стаж на учители по практика в София, организиран от Национален педагогически център по проект „Пазар на труда” на Американската агенция за международно развитие в хотели „Радисън” и „Шератон”.


Обучение по методически насоки при осъвременяването на ДОИ в професионалното образование и обучение в Пампорово.


Двудневен курс на тема: „Системи за управление ISO и НАССР”. Организатор „Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия”.


Обучение по проект „Реални перспективи на пазара на труда”. Участници 10 преподаватели по практика – модул „Гръцка кухня”. В Алексанруполис, Гърция.


Обмяна на опит между преподаватели от ПГТ и II ТЕЕ – Александруполис, Гърция. В град Александруполис бе проведен урок на тема: „Европейска практика”.


Курс по компютърна грамотност 40 часа на 12 учители.


Курс по педагогическо консултиране на класни ръководители.


Курс по английски език организиран от ДИПКУ – Стара Загора – I и II ниво – 5 преподаватели.


Курс „Коминикативни умения и интерактивни техники и ролеви игри в часа на класа”

2015/2016 г.

Oбучение по проект “Квалификация на педагогическите специалисти” – 13 педагогически специалисти
Обучение за придобиване на нови умения по проект “Адаптиране на образователния процес към изискванията на реалния бизнес” – 20
Обучение на тема “Развитие на управленски умения” по  проект “Управление за ефективно професионално образование” – 3
Семинар на Oxford University Press – 2
Обучение по проект “Толерантност и равнопоставеност в рамките на праграма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на европейското и икономическото пространство 2009-2014г.” – 2
Обучение на културни медиатори, музейни специалисти и спортни професионалисти за насърчаване на професионалното им развитие, чрез осъвършенстване на основни умения и компепенции” –1
Oбучение на тема: “Изграждане на умения за екипна работа ” – 42
Обучение-семинар, проведено от сдружение “Майки срещу дрогата” – 1

2014/2015 г.

На 21 и 22 ноември се проведе обучение на тема “Управление на дисциплината в класната стая”. Обучението бе проведено от лектор на РААБЕ България.

2012/2013 г.

Колектива на Професионална гимназия по туризъм “Александър Паскалев” – Хасково взе участие в семинар на тема “Организационна култура и работа в екип”. Лекторите проф. Красимир Петров и Дарина Илиева от Европейския институт за мениджъри представиха най-популярните практики за работа в училище според европейските стандарти. По думите на проф. Петров българските учители не отстъпват на европейските си колеги по компетентност.

2011/2012 г.

Обучителен семинар във връзка с подготовката и провеждането на основното изследване на програмата за международно оценяване – PISA – 2012. Участници – 2 преподавателя.

Обучение от Министерството на Здравеопазването на тема “Превенция Хив/Спин”. Участници – 1 преподавател.

Обучение от “Шанс и закрила” на тема “Превенция на трафик”. Участници – 1 преподавател.

Обучение на тема “Да предадем идеите на Европа в училищата: Европейското гражданство и ползите от членството в ЕС за европейците” – организирано от представителство на Европейската комисия в България. Участници – 1 преподавател.

Обучение на тема “Ефективност на контролната дейност на директора и помощник директора в училище”. Участници – 2 преподавателя.

Двудневно обучение във Велинград по следните теми: 
“Агресията в училище. Техники за превенция и регулиране на агресивните прояви сред учениците”
“Развитие на позитивното мислене в контекста на педагогическата практика”
Обучители: Елена Михайлова и Ясен Калудов – психолози.
Участници – 45 преподаватели.

      Преподаватели по практика – Готварство взеха участие в организираното от Асоциацията на училищата по хотелиерство и рестораньорство в България и Българската асоциация на професионалните готвачи обучение. То се проведе на 01.06.2012 г. в София – Метроакадемия. Италианският готвач Джани Лонго демонстрира приготвянето на италианска паста, пици, фокача ла барезе и други специалитети от италианската кухня. Обменени бяха ценен опит, специфични рецепти и техники на приготвяне на ястията.
Участници – 2 преподавателя.

                                                                  2010/2011 
Двудневно обучение във Велинград по психологията на обучението и възпитанието в училище.             
Участници – 45 преподаватели.
Теми: “Качества важни в междуличностното общуване в процеса на обучение и при контакти с родителите”; “Управление на конфликтите – същност, етапи за разрешаване”; “Професионален стрес и източниците му в процеса на обучение и възпитание”.

      
Обучение по секторни програми „Коменски” в София. Организатор: ЦРЧР. Участници – 6 преподаватели.

      
Интензивен семинар за преподаватели по УТФ в Минерални бани. Организатор: ЦУТФ. Участници: преподаватели по икономически дисцилини.

      
Обучение в НИОКСО  в гр. Банкя. Тема: “Оценяване качеството на работа на педагогическия персонал”.

                                                                  2009/2010 
Курс проведен от Тракийски университет – ДИПКУ Стара Загора. Тема: “Планиране на учебни процес по чужд език”.
Участници: 9 преподаватели.

      Курс проведен от Тракийски университет – ДИПКУ Стара Загора. Тема: “Създаване и приожение на електронни тестове”.
Участници: 15 преподаватели.

      Курс проведен от Тракийски университет – ДИПКУ Стара Загора. Тема: “Технология на изготвяне на презентации за обучение по различни дисциплини.
Участници: 21 преподаватели.

      Придобиване на V ПКС – 5 преподавателя.

      Повишаване на квалификационната си степен – 4 преподаватели.

                                                                  2008/2009 г.

      Обучение за работа с модерно оборудване и технологии. Тема: „Учебната практика – действащ механизъм за успешна реализация”. Участници: 10 преподаватели по професионална подготовка.

      
Обучение на преподаватели за работа с възрастни в Пловдив. Тема: „Интерактивни методи на обучението на възрастни”.
Участници: 9 преподаватели по професионална подготовка.

      
Чуждоезиково обучение в гр. Пловдив. Тема: “Методика на преподаване на английски език”.       Участници: Преподаватели по английски език.

      
Практическо обучение по сладкарство. Тема: Демонстрация на нови материали за производство на сладкарски изделия на немската фирма „Унифайн”. Участници: Преподаватели и ученици.

                                                                  2007/2008 г.

Обучителен семинар. Тема: “Развитие на човешките ресурси и повишававне на заетостта в сферата на туризма”. Участници: Учители по професионална подготовка от ПГТ. Организатор: Център за европейски програми на Американския университет, България.


Обучителен семинар. Тема: “Дни на програма „Коменски” в България. Организатор: ЦРЧР.


Обучение по програма: „Учене през целия живот” в София. Организатор: ЦРЧР.


Обучителен семинар на тема: „Интерактивни методи на обучение в училище”.


Семинар на тема: “Финансово управление и контрол на делегиран бюджет в сферата на средното образование”. Организатор: МОН.


Обмен на преподаватели в гр. Валенсия, Испания. Тема: “Европейският професионален опит в сферата на туризма”. Участници – 10 преподаватели по професионана подготовка. Организатор: ПГТ „Александър Паскалев – Хасково и експерт по ПО.


Придобили V ПКС – 14 учители.


2006/2007 г.

      Обучителен двудневен семинар по програма „Леонардо да Винчи” в Банско.


Стаж на учители по практика в София, организиран от Национален педагогически център по проект „Пазар на труда” на Американската агенция за международно развитие в хотели „Радисън” и „Шератон”.


Обучение по методически насоки при осъвременяването на ДОИ в професионалното образование и обучение в Пампорово.


Двудневен курс на тема: „Системи за управление ISO и НАССР”. Организатор „Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия”.


Обучение по проект „Реални перспективи на пазара на труда”. Участници 10 преподаватели по практика – модул „Гръцка кухня”. В Алексанруполис, Гърция.


Обмяна на опит между преподаватели от ПГТ и II ТЕЕ – Александруполис, Гърция. В град Александруполис бе проведен урок на тема: „Европейска практика”.


Курс по компютърна грамотност 40 часа на 12 учители.


Курс по педагогическо консултиране на класни ръководители.


Курс по английски език организиран от ДИПКУ – Стара Загора – I и II ниво – 5 преподаватели.


Курс „Коминикативни умения и интерактивни техники и ролеви игри в часа на класа”