Main Menu Top Menu

Изпити по професията

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, КАКТО СЛЕДВА:
1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2018-2019 година

Сесия януари
За първа, втора, трета и четвърта степен – 23.01.2019 г.

2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2018-2019 година

Сесия юни-юли
а) За втора, трета и четвърта степен – 06.06.2019 г.
б) За първа степен – 04.07.2019 г.

Сесия септември
За първа, втора, трета и четвърта степен – 11.09.2019 г.

Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както следва

1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2018-2019 година
Сесия януари
Срок за подаване на заявленията – 21.12.2018 г.

1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2018-2019 година
Сесия юни-юли
а) Срок за подаване на заявленията за втора, трета и четвърта степен – 10.05.2019 г.

б) Срок за подаване на заявленията за първа степен – 14.06.2019 г.
Сесия септември
Срок за подаване на заявленията – 30.08.2019 г.

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
Отменена с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – (Oбн. в ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.) НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. продължава да се прилага през учебната 2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)