Акценти на обучението

Използване на иновативни методи за преподаване.
Прилагане на разнообразни форми за проверка и оценка на постиженията на учениците.
Изграждане на умения сред учениците за самооценяване.
Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на  учениците. 
Изграждане и поддържане на училищна култура в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование.
Изграждане на позитивни взаимоотношения: Ученик-учител и Ученик-ученик.
Окуражаване на учениците за вземане на решения /Ученическо самоуправление/.
Подобряване на дигитално-медийната грамотност на учениците.

Учебна практика

Акцентира се върху практическите знания и умения по професии.  Училището разполага с кабинет по сервиране, учебен ресторант, работилници по сладкарство,  хлебопроизводство и готварство, ателие.

Производствена практика

 Провежда се практика в реална работна среда във фирми партньори на училището – хотелски  комплекс „Фантазия”,„Монолит” АД – хотел „Европа”, „Украбул-МЦ” ЕООД – хотел „Хасково” и хотел „Родопи”,  ЕТ „Наслада”, „Мадлен”, Туристически информационен център Хасково, „Маги тур” ЕООД, хотел Ретро, сладкарски цех Тотал-5, пица и ресторант Уно Пиу, ресторант Алафрангите и др.
На учениците се дава възможност да придобият опит по време на международна практика в друга европейска страна като част от  професионалното им обучение.

Компютърно обучение

Компютърното обучение се провежда в кабинети с индивидуално работно място за всеки ученик, свързани в мрежа и постоянен интернет.

Чуждоезиково обучение

Обучение по английски, немски и руски език с акцент върху професионалната терминология. Всички специалности с придобиване на трета степен на професионална квалификация са с разширено изучаване на английски език.